E-avaluació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
E-avaluació by Mind Map: E-avaluació

1. Objectius competencials específics

1.1. Cerca i selecció d'informació a la xarxa.

1.2. Tractament i elaboració de la informació digital.

1.3. Presentació i difusió de la informació digital.

1.4. Nocions de tecnologia digital.

1.5. Gestió d'un projecte digital.

2. Eines d'avaluació

2.1. Mapes conceptuals

2.2. Presentacions en línia

2.3. e-portafoli

2.4. Wikis

2.5. Rúbriques

2.6. DAFO

2.7. Classroom

2.8. Moodle

2.9. Informes

2.10. Comentaris

3. Agents

3.1. Docent

3.1.1. Seguiment i feedback

3.1.1.1. RAC

3.1.1.2. Tauler de l'espai grupal

3.1.1.3. Tauler de l'aula

3.2. Estudiants

3.2.1. Treball individual

3.2.1.1. Autoavaluació

3.2.2. Treball en grup

3.2.2.1. Co-avaluació

3.2.2.2. Reflexió en equip

3.2.2.3. Valoració del projecte d'un altre grup

4. Estratègies

4.1. Autoavaluació

4.1.1. Ser conscient del propi procés d'aprenentatge

4.1.2. Capacitat d'autocrítica

4.2. Co-avaluació

4.2.1. Capacitat de fer crítiques constructives

4.2.2. Capacitat de rebre crítiques dels companys/es.

4.3. Valoració del grup

4.3.1. Capacitat de tenir una visió global i justa de la feina desenvolupada per cada un dels membres del grup.