Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VAS Menu by Mind Map: VAS Menu

1. Cửa hàng

1.1. Quản lý cửa hàng

2. VAS

2.1. Quản lý quảng cáo

2.1.1. Ad api history

2.1.2. Topup requests

2.1.3. OS Tickets

2.2. Báo cáo lượt up

2.2.1. Thống kê lượt up (BỎ)

2.2.2. Lượt up

2.2.3. Chi tiết lượt up

2.2.4. Lượt up +

2.3. Quản lý up tin

2.4. Quản lý giao dịch VAS

2.4.1. Giao dịch VAS

2.4.2. Cửa hàng VAS

2.4.3. Chuyển đổi SendoClick

2.5. Quản lý dịch vụ VAS

2.6. Quản lý chức năng cửa hàng

2.7. Quản lý tin tức

3. Import

4. Quản trị

4.1. Danh sách phòng ban

4.2. Danh sách người dùng

4.3. Danh sách role

5. VAS Menu (Pro)

5.1. VAS

5.1.1. Quản lý quảng cáo

5.1.1.1. Ad api history

5.1.1.2. Topup requests

5.1.1.3. OS Tickets

5.1.2. Báo cáo lượt up

5.1.2.1. Thống kê lượt up (BỎ)

5.1.2.2. Lượt up

5.1.2.3. Chi tiết lượt up

5.1.2.4. Lượt up +

5.1.3. Quản lý up tin

5.1.4. Quản lý giao dịch VAS

5.1.4.1. Giao dịch VAS

5.1.4.2. Cửa hàng VAS

5.1.5. Quản lý dịch vụ VAS

5.1.6. Quản lý chức năng cửa hàng

5.1.7. Quản lý tin tức

5.2. Cửa hàng

5.2.1. Quản lý cửa hàng