Chương IV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương IV by Mind Map: Chương IV

1. I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

1.1. 6 Nguyên nhân chủ yếu chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền

1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản

1.2.1. sự tập trung sản xuất & các tổ chức độc quyền

1.2.2. tư bản tài chính & bọn đầu sỏ tài chính

1.2.3. xuất khẩu tư bản

1.2.4. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền

1.2.5. Sự phân chia thế giới về lãnh thỗ giữa các cường quốc đế quốc

1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị & quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn này

1.3.1. Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền & nhà nước

1.3.2. Quan hệ giữa độc quyền & cạnh tranh trong giai đoạn này

1.3.3. Biểu hiện hoạt động

2. II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

2.1. 4 Nguyên nhân hình thành & Bản chất

2.1.1. 4 nguyên nhân hình thành

2.1.2. bản chất

2.2. Những biểu hiện chủ yếu

2.2.1. Sự hình thành & phát triển sở hữu độc quyền nhà nước

2.2.2. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản