สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต (60 ปี มจธ.) Transforming society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต (60 ปี มจธ.) Transforming society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายเพื่อการประสานพลัง มจธ. นำเสนอความสามารถด้านวิชาการ ที่มีความหมายกับสังคม) by Mind Map: สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต (60 ปี มจธ.) Transforming society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายเพื่อการประสานพลัง มจธ. นำเสนอความสามารถด้านวิชาการ ที่มีความหมายกับสังคม)

1. SDG 3.6 ความปลอดภัยของถนน

2. การประชุมวิชาการนานาชาติ

3. สัมภาษณ์ประวัติบุคคลสำคัญ

4. นิทรรศการ

5. กิจกรรม

5.1. วิชาการ

5.1.1. วิจัย

5.1.2. การเรียนการสอน

5.2. สังคมและชุมชน

5.3. พัฒนานักศึกษา

5.4. นักศึกษา

5.5. พิเศษอื่น ๆ

5.5.1. เปิด LX

5.5.2. ระดมทุน

5.5.3. OpenHouse

5.5.4. ของที่ระลึก

5.5.5. ออกบูธ/การบรรยายพิเศษ

6. Timelime สำคัญของ มจธ.

7. แกลอรี่ภาพแห่งความทรงจำ 60 ปี /60 เหตุการณ์สำคัญ/บุคคลสำคัญ

7.1. 60 KMUTT Stories

7.2. แบ่งปันภาพความทรงจำจากทุกคน

8. ร่วมทำบุญกับ มจธ. (Giving to KMUTT)

9. ติดต่อ

10. Transforming Society

10.1. Sustainability โยงกับเป้าหมาย New S-Curve Industrial (10+2) - หุ่นยนต์, เชื้อเพลิงชีวภาพ/เคมีชีวภาพ. ดิจิตอล

10.1.1. BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) หางาน ทำอะไร โมเดลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เช่น STIPI (เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว) หาจากรายงานการประชุม สวทน. (หอฯ W1)

10.1.2. Smart Campus (ความเด่นของ มจธ. ที่เป็น Smart Campus) - ทางกายภาพ Green Univ, Walk Way) - คุณภาพการเรียน การสอน บุคลากร

10.1.2.1. SDG (Sustainable)

10.1.2.1.1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.1.2.1.2. SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน

10.1.2.1.3. สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.1.2.2. ชุมชนรอบ มจธ. : การอนุรักษ์สวนส้ม, ผลิตภัณฑ์จากแพะ

10.1.3. Nano-Thailand คืออะไร จุดเด่น

10.1.4. ASEAN? (ความร่วมมือหรือผลงานระดับ ASEAN)

10.1.4.1. มาตรฐานอาหาร

10.1.4.1.1. โครงการหลวง

10.1.4.1.2. ชีวภาพ?

10.1.5. มจธ. กับชุมชนและสังคม

10.1.5.1. ราชบุรี-สร้างความเข้มแข็งของภาคตะวันตก

10.1.5.2. KX-Focus เป้าหมายของ KX / LX

10.1.5.3. มจธ. กับชุมชนชายขอบ เช่น น่าน เชียงใหม่ หนองคาย เลย

10.1.6. XXX-ยกระดับคุณภาพของประเทศ

10.1.6.1. R&D

10.1.6.1.1. อุตสาหกรรมชีวเภสัชของไทย

10.1.6.1.2. Energy-2015

10.1.6.1.3. BKT R&D Cluster

10.1.6.1.4. ...

10.1.7. อนาคต