การอักเสบและการติดเชื้อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การอักเสบและการติดเชื้อ by Mind Map: การอักเสบและการติดเชื้อ

1. ปัญหาสุขภาพ

1.1. 1.โรคประจำตัว: เบาหวาน

1.2. 2.มีไข้สูง BT= 38.4 องศาเซลเซียส

1.3. 3.หายใจหอบเหนื่อย RR = 44 /min ฟังปอดพบเสียง Crepitation both lung

1.4. 4.อ่อนเพลีย

1.5. 5.รับประทานอาหารได้น้อยลง

1.6. 6.บกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวัน

2. ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

2.1. 1.มีไข้เนื่องจากมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

2.1.1. ข้อมูลสนับสนุน

2.1.1.1. S: ญาติบอกว่า "ผู้ป่วยมีไข้ตลอด

2.1.1.2. O: BT = 38 องศาเซลเซียส

2.1.1.3. O: x-ray lungs พบ Infiltration at right lung

2.1.1.4. O: ผลปฏิบัติการ Sputum gram stain พบ Moderate gram Negative diplococci, WBC = 13,800 /uL, Neu = 84.4%

2.1.2. จุดประสงค์การพยาบาล

2.1.2.1. เพื่อลดไข้และป้องกันการติดเชื้อ

2.1.3. เกณ์การประเมิน

2.1.3.1. 1.อุณหภูมิร่างกาย = 36.5-37.4 องศาเซลเซียส

2.1.3.2. 2.ผล x-ray ปอดปกติ

2.1.3.3. 3.ผลปฏิบัติการ Sputum gram stain ไม่พบเชื้อ, WBC = 5,000-10,000 /uL, Neu = 45-75%

2.1.4. กิจกรรมทางการพยาบาล

2.1.4.1. 1.ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชม.

2.1.4.2. 2.หากผูป่วยมีไข้ ควรเช็ดตัวลดไข้ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย และประเมินอุณหภูิร่างกายอีกครั้งหลังจากเช็ดตัวแล้ว 30 นาที

2.1.4.3. 3. ใช้ยาลดไข้แอสไพรินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร

2.1.4.4. 4.ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.1.4.5. 5.ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

2.1.4.6. 6.ใช้เทคนิคการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2.1.4.7. 7.ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

2.2. 2.หายใจหอบเหนื่อยเนื่องจากการทำงานของปอดมีประสิทธิภาพลดลง

2.3. 3.เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนการเนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อยลง

2.4. 4.เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเนื่องจากเคลื่อนไหวได้น้อย

3. วิเคราะห์ข้อมูล/เหตุผลทางวิชาการ

3.1. เนื่องจากมีเชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จึงทำให้ปอดมีการติดเชื้อ และเนื้อเยื่อปอดเกิดการอักสบและบวม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง