ระบบสุขภาพชุมชน บ้านดอนบ้านพัฒนาหมู่ที่ 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสุขภาพชุมชน บ้านดอนบ้านพัฒนาหมู่ที่ 5 by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน บ้านดอนบ้านพัฒนาหมู่ที่ 5

1. การดำรงชีวิต

1.1. อาหาร

1.1.1. ปลาเลี้ยงเองในคลองชลประทาน

1.1.1.1. ปลานิล

1.1.1.2. ปลาดุก

1.1.2. ปลูกผักกินเอง

1.1.2.1. ผักกาดขาว

1.1.2.2. ผักสลัด

1.1.2.3. ผักหอม

1.1.2.4. ผักบุ้ง

1.1.3. ซื้อที่ตลาดหน้าหมู่บ้าน/ตลาดเทศบาล

1.1.3.1. หมู

1.1.3.2. ไก่

1.1.3.3. ผักต่างๆ

1.1.3.4. เครื่องปรุงอาาหร

1.2. ยาสามัญประจำบ้าน

1.2.1. ยาแดง

1.2.2. ยาหม่อง

1.2.3. เบตาดีน

1.2.4. ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน

1.3. ยาพื้นบ้าน

1.3.1. มะนาว

1.3.2. ข่า

1.3.3. ข้าวกล้อง

1.3.4. แอปเปิล

1.3.5. มะเขือเทศ

1.3.6. หัวใหญ่

1.3.7. น้ำตาลสีรำ

2. สถานที่เข้ารับบริการพยาบาล

2.1. คลินิก

2.1.1. คลินิกหมออำนาจ

2.1.1.1. รักษาโรคทั่วไป

2.2. รพ.สต.

2.2.1. รพ.สต.ทับตีเหล็ก

2.2.1.1. รับยาเบาหวาน

2.2.1.2. รับยาความดัน

2.2.1.3. รับแก้ปวดหัว

2.3. โรงพยาบาลจังหวัด

2.3.1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2.3.1.1. รักษาโรคทั่วไป

2.3.1.2. อุบัติเหตุ

2.3.1.3. รับการผ่าตัด

3. ความเชื่อของคนในชุมชน

3.1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์

3.1.1. ศาลเจ้าพ่อปู่ตาดำ

3.1.1.1. ขอพรเรื่องความสำเร็จ

3.1.1.1.1. แก้บน

3.2. ผี

3.2.1. ฝาดผี

3.2.1.1. ป้าแส

3.2.2. ผีหม้อตายาย

3.3. หมอเป่า

3.3.1. สามียายตุ๊กตา

3.4. ร่างทรง

3.4.1. ยายมะลิเป็นร่างทรงอายุ 70 ปี

3.5. หมอยาสมุนไพร

3.5.1. ตาทวนตายแล้ว

3.5.1.1. ลูกหลานตาทวนสืบต่อ

3.6. นวดเส้น

3.6.1. นางสำรวน

3.6.2. ยายพด

4. การป้องกันโรค

4.1. กลุ่มวัยทำงาน

4.1.1. ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง

4.1.2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรควัณโรค

4.1.3. ตรวจคัดกรองมะเร็งต้องนม

4.1.4. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

4.1.5. ตรวจคัดกรองค่าดัชนีมวลกาย

4.1.6. คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด

4.1.7. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.1.7.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.1.8. ป้องกันโรคเอดส์และกามโรค

4.1.9. สนับสนุนถุงยางอนามัย

4.2. กลุ่มผู้สูงอายุ

4.2.1. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.2.2. ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

4.2.3. ตัวคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

4.2.4. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.2.4.1. ใส่ฟันปลอม

4.2.4.2. ฟันเทียม

4.2.4.3. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.2.5. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรควัณโรค

4.2.6. คัดกรองภาวะหกล้ม

4.2.7. ตรวจคัดกรองค่าดัชนีมวลกาย

4.3. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

4.3.1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

4.3.1.1. เบาหวาน

4.3.1.2. แผลที่เท้า

4.3.2. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.3.3. ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

4.3.4. ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

4.3.5. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.3.5.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.3.6. ติดตามการมารับยา

4.4. กลุ่มผู้พิการ

4.4.1. ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง

4.4.1.1. เบาหวาน

4.4.1.2. ความดันโลหิตสูง

4.4.2. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.4.2.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.4.3. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.4.4. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค

4.4.4.1. โรคหลอดเลือดสมอง

4.4.4.2. หลอดเลือดหัวใจ

5. การส่งเสริมสุขภาพ

5.1. การเลี้ยงดูด้วยนมแม่

5.1.1. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

5.1.2. ตรวจวัดพัฒนาการ

5.2. การเยี่ยมบ้าน

5.2.1. เสริมพลังในชุมชน

5.2.2. ให้คำปรึกษา

5.2.3. กลุ่มวัยรุ่น

5.2.4. กลุ่มวัยเรียน

5.2.5. กลุ่มผู้สูงอายุ

5.2.6. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

5.2.7. กลุ่มผู้พิการ

5.3. กลุ่มสตรีมีครรภ์

5.3.1. ค้นหาเชิงรุกโดย อสม.

5.3.2. ให้คำแนะนำฝากครรภ์โดยเร็ว

5.3.3. ดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

5.3.4. ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

5.4. หญิงหลังคลอด

5.4.1. ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในระหว่างตั้งครรภ์

5.4.2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

5.4.3. การปฏิบัติตัวของแม่และเด็ก

5.5. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

5.5.1. ด้านโภชนาการ

5.5.1.1. ติดตามชั่งน้ำหนัก

5.5.1.2. วัดส่วนสูง

5.5.1.3. ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

5.6. การดูแลพัฒนาการสมวัยในเด็ก

5.6.1. ตรวจวัดพัฒนาการ

5.7. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

5.7.1. ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

5.8. จัดให้มีการบริการโรงเรียนพ่อแม่ในสถานบริการ

5.9. จัดให้มีการบริการโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.10. กลุ่มเด็กวัยเรียน

5.10.1. ตรวจสุขภาพช่องปาก

5.10.1.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

5.10.2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

5.10.3. อบรมเรื่องการรับประทานอาหาร

5.10.4. อบรมเรื่องออกกำลังกาย

5.10.5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฎิบัติตัว

5.11. กลุ่มวัยรุ่น

5.11.1. ให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด

5.11.2. ให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และกามโรค

5.11.3. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

5.11.4. สนับสนุนถุงยางอนามัย

5.11.5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย

5.11.5.1. เตะฟุตบอล

5.11.5.2. เล่นตระกร้อ

5.11.5.3. ให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น teen Centre

5.12. กลุ่มวัยทำงาน

5.12.1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

5.12.2. ให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.13. กลุ่มผู้สูงอายุ

5.13.1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย

6. การฟื้นฟูสุขภาพ

6.1. กลุ่มผู้สูงอายุ

6.1.1. ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ

6.1.2. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL)

6.1.3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค

6.1.3.1. อัมพฤกษ์

6.1.3.2. อัมพาต

6.2. กลุ่มผู้พิการ

6.2.1. ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ

6.2.2. สนับสนุนกายอุปกรณ์

6.2.3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค

6.2.3.1. โรคหลอดเลือดสมอง

6.2.3.2. หลอดเลือดหัวใจ

6.3. ด้านทันตกรรม

6.3.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

6.4. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

6.4.1. บริการคลินิกโรคเรื้อรัง

6.4.2. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL)

6.4.3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

6.4.3.1. เบาหวาน

6.4.3.2. แผลที่เท้า

7. การรักษา

7.1. รพ.สต.

7.1.1. บริการแพทย์แผนไทย

7.1.2. บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน

7.2. เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร