CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT GIAI ĐO 2 (2011 - 2020)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT GIAI ĐO 2 (2011 - 2020) by Mind Map: CẢI CÁCH  TIẾNG VIỆT GIAI ĐO 2 (2011 -  2020)

1. Mục tiêu

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện

1.2. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập

1.3. Gắn kết công tác

2. Nhiệm vụ

2.1. Cải cách thể chế

2.2. Cải cách thủ tục hành chính

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

2.5. Cải cách tài chính công

2.6. Hiện đại hóa hành chính

2.7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.2. Các bộ, cơ quan chủ trì các đề án, dự án có quy mô quốc gia được nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định Số: 225/QĐ-TTg

3.3. Bộ Nội vụ

3.4. Bộ Tư pháp

3.5. Văn phòng Chính phủ

3.6. Bộ Tài chính

3.7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3.8. Bộ Thông tin và Truyền thông

3.9. Bộ Y tế

3.10. Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3.12. Bộ Khoa học và Công nghệ

3.13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, ngành và địa phương

3.15. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và địa phương

4. Yêu cầu

4.1. Nâng cao chất lượng toàn diện

4.2. Gắn kết chặt chẽ

4.3. Đôn đốc triển khai

4.4. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu

4.5. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt