คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรัก by Mind Map: คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรัก

1. ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.1. ภาระงาน

1.1.1. การสะท้อน

1.1.2. การแสดงความคิดเห็น

1.1.3. การอ่านวรรณกรรม

1.1.4. การฟังวรรณกรรม

1.1.5. การสืบค้น

1.2. ชิ้นงาน

1.2.1. Web เนื้อหา

1.2.2. Mind Mapping

1.2.2.1. ก่อนเรียน

1.2.2.2. หลังเรียน

1.2.2.3. สรุปความเข้าใจ

1.2.3. การเขียน

1.2.3.1. การ์ตูนช่อง

1.2.3.2. แผ่นพับ

1.2.3.3. บันทึก

1.2.4. การประเมินตนเอง

1.2.5. ใบงาน

1.2.6. สมุด

1.2.7. บทบาทสมมุติ

1.2.8. Timeline

2. หลักภาษา

2.1. W.1 มาตราตัวสะกด

2.1.1. ตรงมาตรา

2.1.2. ไม่ตรงมาตรา

2.2. W.2 การผันวรรณยุกต์

2.2.1. อักษรสามหมู่

2.3. W.3 ชนิดของคำ

2.4. W.4 อักษรควบกล้ำ

2.4.1. ควบแท้

2.4.2. ควบไม่เแท่้

2.5. W.5 อักษรนำ

2.6. W.6 คำที่ใช้ รร

2.7. W.7 การใช้คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

2.8. W.8 ตัวการ์รัน

2.9. W.9 คำคล้องจอง

3. กิจกรรมการเรียนรู้

3.1. วรรณกรรม

3.1.1. ชง

3.1.1.1. การอ่านวรรณกรรม

3.1.1.1.1. อ่านในใจ

3.1.1.1.2. อ่านออกเสียง

3.1.1.2. คำถามกระตุ้นการคิด

3.1.1.3. เกม

3.1.1.4. คลิป

3.1.2. เชื่อม

3.1.2.1. คำถามกระตุ้นการคิดตามพฤติกรรมสมอง

3.1.2.2. การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

3.1.3. ใช้

3.1.3.1. สรุปความเข้าใจ

3.1.3.1.1. การ์ตูนช่อง

3.1.3.1.2. Mind Mapping

3.1.3.1.3. Timeline

3.1.3.1.4. บทบาทสมมุติ

3.1.3.2. แผนภาพโครงเรื่อง

3.2. หลักภาษา

3.2.1. ชง

3.2.1.1. คำถามกระตุ้นคิด

3.2.1.2. โจทย์

3.2.1.3. ปัญหา

3.2.2. เชื่อม

3.2.2.1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3.2.2.2. การวิเคราะห์

3.2.2.3. การสังเคราะห์

3.2.2.4. การอภิปรายร่วมกัน

3.2.2.5. นำเสนอจากโจทย์ที่กระตุ้นการคิด

3.2.3. ใช้

3.2.3.1. การทำแบบฝึก

3.2.3.1.1. การ์ตูน

3.2.3.1.2. ภาพวาด

3.2.3.1.3. ละคร

3.2.3.1.4. สรุปความ

3.2.3.2. สรุปตามความเข้าใจ

4. พฤติกรรมสมอง

4.1. ความจำ

4.1.1. มีตัวละครกี่ตัว

4.1.2. ตัวละครมีใครบ่้าง

4.1.3. เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน

4.2. ความเข้าใจ

4.2.1. ข้อคิด

4.2.2. มุมมอง

4.2.3. แรงบันดาลใจ

4.3. การนำไปใช้

4.3.1. การเปรียบเทียบกับชีวิตของเรา

4.3.1.1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา

4.3.1.2. ถ้าเราเป็นละครตัวนั้น จะทำอย่างไร

4.3.2. นำไปใช้

4.3.2.1. ในการสร้างแรงบันดาลใจ

4.3.2.2. ในมุมมองของชีวิต

4.4. การวิเคราะห์

4.4.1. ลักษณะนิสัยของตัวละคร

4.4.2. สถานการณ์สังคมจากเรื่อง

4.5. สังเคราะห์

4.5.1. ตัวละครมีแรงขับภายใน/ภายนอกอย่างไร

4.5.2. ผู้เรียนต้องการสื่ออะไร

4.6. ประเมินค่า

4.6.1. การกระทำของตัวละครในเรื่องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

4.6.2. คิดว่าเหตุการณ์ในเรื่องจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่

4.7. สร้างสรรค์

4.7.1. การแต่งตอนจบใหม่

4.7.2. แต่งเรื่องใหม่

4.7.3. ตัด-เพิ่ม ตัวละคร เหตุการณ์ สถานที่

4.7.4. แต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

5. เครื่องมือคิด

5.1. Round Robin

5.2. Think pair share

5.3. Mind Mapping

5.4. Timeline

5.5. Web เชื้อมโยง

5.6. Flowchart

6. ทักษะทางภาษา

6.1. การฟัง

6.1.1. ฟังอย่างมีวิจารณญาณ

6.1.2. การจับประเด็นสำคัญ

6.1.3. การนำไปปรับใช้

6.1.4. มารยาทที่ดีของผู้ฟัง

6.2. การพูด

6.2.1. การพูดนำเสนอ

6.2.2. การตั้งคำถาม

6.2.3. การตอบคำถาม

6.3. การอ่าน

6.3.1. อ่านในใจ

6.3.2. อ่านออกเสียง

6.3.3. อ่านร้อยแก้ว

6.3.4. อ่านร้อยกรอง

6.4. การเขียน

6.4.1. เขียนสื่อสาร

6.4.2. เขียนสร้างสรรค์

6.4.3. การเขียนที่ถูกต้อง

6.5. การดู

6.5.1. มารยาทในการชม

6.5.2. การนำไปปรับใช้

6.5.3. มารยาทในการเลือก

7. เป้าหมาย

7.1. นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง

7.2. จับใจความสำคัญของเรื่องได้

7.2.1. การเขียน

7.2.2. การนำเสนอ

7.3. การนำวรรณกรรมไปเชื่อมโยงสู่หลักภาษา

8. วรรณกรรม

8.1. เรื่องคุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรัก

8.1.1. ตอนฤดูใบไม้ผลิ

8.1.2. เรื่องเล่า

8.1.3. กระดุมที่หายไป

8.1.4. ว่ายน้ำ

8.1.5. จดหมาย

8.2. คุณกบกับคุณคางคกเพื่อนรักทุกฤดู

8.2.1. ลงมาตามเนินเขา

8.2.2. หัวมุม

8.2.3. ไอศกรีม

8.2.4. ประหลาดใจ

8.2.5. ก่อนคืนวันคริสต์มาส