กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก by Mind Map: กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1. 1.การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.1. ความสำคัญและความเป็นมา

1.2. พระปฐมบรมราชโองการ นับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

1.3. การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

1.3.1. ขั้นตอนที่ 1 พิธีเชิญน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ มาเสกทำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ เพื่อเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

1.3.1.1. 6 เมษายน พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

1.3.1.2. 8 เมษายน ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา ในพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

1.3.1.3. 9 เมษายน ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

1.3.1.4. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

1.3.1.4.1. 18 เมษายน เสลกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

2. 2.พระราชพิธีเบื้องต้น

2.1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2.1.1. 19 เมษายน แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2.1.2. 22 เมษายน พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

2.1.3. 23 เมษายน จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2.2. 1.พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า

2.2.1. 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2.3. เครื่องราชเบญจราชกุธภัณฑ์

2.3.1. พระมหาพิชัยมงกุฎ

2.3.2. พระแสงขรรค์ชัยศรี

2.3.3. ธารพระกร

2.3.4. พระวาลวิชนี

2.3.5. ฉลองพระบาท

2.4. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

2.5. 2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

2.5.1. 3 พฤษภาคม

2.5.1.1. 1.เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

2.5.1.2. 2.จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

2.5.1.2.1. พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2.5.1.2.2. หอพระธาตุมณเฑียร

2.5.1.2.3. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

2.5.1.3. 3.จุดเทียนชัย

2.5.1.3.1. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

2.5.2. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

2.5.3. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมกันนั้น

2.5.3.1. พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

2.5.3.2. พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

2.5.3.3. พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรคดิพิมาน

2.5.4. 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

2.5.4.1. 1.สรงพระมุรธาภิษก ชาลาพระที่นั่งจักรพรรคดิพิมาน

2.5.4.2. 2.ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

2.5.4.2.1. พระแสงขรรค์ชัยศรี

2.5.4.3. 3.ทรงรับเครื่องราชเบญจราชกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

2.5.4.3.1. พระมหาพิชัยมงกุฎ

2.5.4.3.2. ธารพระกร

2.5.4.3.3. พระวาลวิชนี

2.5.4.3.4. ฉลองพระบาท

2.5.4.4. 4.เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

2.5.4.5. 5.เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

2.5.5. 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

2.5.6. 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

3. 3.พระราชพิธีเบื้องปลาย ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

3.1. 4 พฤษภาคม 16.00 น. ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

3.2. 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

3.3. 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

3.4. ปลายตุลาคม 2562

3.4.1. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พ.ส. 2562 ณ วัดอรุณราชวราราม