Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Docents by Mind Map: Docents
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Docents

Característiques Positives

Pràctica docent

Innovació en recursos i metodologia, en resposta a les necessitats

Atèn la diversitat dels alumnes

Contextos propers, rellevants, amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge significatiu

Comprensió dels alumnes (motivació,metes, capacitats...), Proximitat als alumnes, Empatia amb els alumnes

Desenvolupament de la competència crítica en els alumnes

Mestre com a professional reflexiu

Formació permanent (LLL)

Característiques negatives

No té en compte necessitats dels alumnes ni coneixements previs

Tracte incorrecte a l'alumnat, menyspreua als alumnes

Metodologies poc adients (transmissius, conductivistes...)

No pren en compte les famílies

No considera l'alumne com a centre de l'aprenentatge

Docent que considera la intel·ligència de manera ´única i estàtica

Docent que vetlla pels seus interessos com a professional i no pels interessos dels alumnes

Estereotipar els alumnes

Mestre que no disposa d'eines de regulació per gestionar l'aula