TỔNG HỢP PHẦN MỀM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỔNG HỢP PHẦN MỀM by Mind Map: TỔNG HỢP PHẦN MỀM

1. Quản lý-kiểm soát trong Xây dựng

2. 2.2.7 Statistics

2.1. Phòng ban tương tác

2.2. NCC_TP chất lương

2.2.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

2.3. CDT-TV

2.4. Các lỗi thường gặp-bài học kinh nghiệm

3. 2.2.5 Drawing

3.1. Danh mục bản vẽ

3.2. Phân hệ bản vẽ

3.3. Cập nhật phiên bản

3.3.1. Bản cũ tạm lưu

3.4. View nhanh-web-app

3.5. Tạo ghi chú-Mark

3.6. Tạo lớp cho các nhóm khác nhau

3.7. Gán tới đối tượng xử lý

3.8. (Nhận diện theo MB-MC-MD-CT)

3.9. Tìm kiếm nhanh

3.10. Lọc theo bội

4. 2.2.4 Task

4.1. Tạo nhanh công việc

4.1.1. Tên

4.1.2. Vị trí

4.1.2.1. Tạo theo trường dữ liệu

4.1.3. Thời gian

4.1.4. Hỗ trợ-đính kèm...

4.2. Up theo template

4.3. Gán dữ liệu lên MB

4.3.1. Khoanh mây-ghi chú trên mặt bằng

4.3.1.1. Bản mới lưu

4.3.2. Gắn task việc

4.4. Tạo trên file Excxcel và up lên

5. 2.2.3 Photos

5.1. View ảnh

5.1.1. Upload hình ảnh nhanh

5.1.1.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

5.2. Tải về

5.2.1. Riêng rẻ

5.2.2. Hàng loạt-chọn

5.3. Thông in ảnh

5.3.1. (Nhúng MS project)

5.3.2. Ngày up

5.3.3. Nội dung

5.3.4. Thư viện

5.3.5. Mã ảnh

5.3.6. Comemnt

6. 2.2.2 Schedule

6.1. Tiến độ tổng-CDT

6.1.1. BLD

6.1.2. Nhắc các mốc trễ

6.1.3. Công tác găng

6.2. Tiến độ nội bộ-CHT

6.2.1. Theo dõi-hỗ trợ

6.2.1.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

6.2.2. Báo cáo BLD

6.3. Theo dõi

6.4. Tiến độ chi tiết-GSC

6.4.1. Lập và gán GS

6.4.1.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

6.4.2. Cập nhật gửi CHT

6.4.3. Nhắc nhở

6.5. Đánh giá khối lượng

6.5.1. Thanh toán thầu phụ-NCC

6.5.1.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

6.5.2. Thanh toán CDT

6.6. Tiến độ ngày-Tuần -GS

6.6.1. Lập kế hoạch -> cấp trên

6.6.2. Ghi nhận vướng mắc

6.6.2.1. Quân cán

6.6.2.1.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

6.6.2.2. Khối lượng

6.6.2.3. BP-Shop

6.6.2.4. Khác...

7. 2.2.1 QAQC

7.1. ITP

7.1.1. Nội bộ

7.1.2. Tư vấn

7.1.3. Bộ chuẩn

7.2. Shop Drawing Biện pháp

7.2.1. Kế hoạch-Phân chia Shop

7.2.2. Thời gian trình-duyệt-nhận

7.2.3. Theo dõi hiện trạng

7.2.4. Phòng ban hỗ trợ

7.2.4.1. Gán trên mặt bằng

7.2.5. Nhắc nhở tới lịch

7.3. Defect

7.3.1. Tạo bộ lỗi

7.3.2. Gán đối tượng xử lý

7.3.2.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

7.3.3. Nhắc nhở hạn hoàn thành

7.3.3.1. CC. PHÒNG XD&PT LLTC

7.3.4. Thống kê theo GS-TP-NCC

7.4. Hoàn công

7.4.1. Trong quá trình thi công

7.4.1.1. Cao độ thép sàn

7.4.1.2. Cao độ đổ bê tông

7.4.2. Hoàn công nội bộ

7.4.2.1. Tường xây-tô

7.4.3. Hoàn công bàn giao

7.5. Vật tư trình duyệt

7.5.1. Kế hoạch-phân chia

7.5.2. Danh mục trình duyệt

7.5.3. Phòng ban hỗ trợ

7.5.4. Thư viện vật liệu theo địa phương

8. 2.1Core Tool

8.1. Home

8.1.1. Trang chủ

8.1.2. Thông tin dự án

8.1.3. Tổng quan

8.1.4. Lịch công tác

8.2. Report

8.2.1. Báo cáo tuần-Quý

8.2.2. Báo cáo ngày-KHNT

8.3. Directory

8.3.1. Cá nhân

8.3.1.1. Tên-Đơn vị

8.3.1.2. Liên lạc: mail-phone

8.3.1.3. Mời nhóm

8.3.1.4. Phân quyền

8.3.2. Công ty

8.3.2.1. CDT

8.3.2.2. TVGS

8.3.2.3. Thầu chính

8.3.2.4. Thầu phụ

8.3.2.5. NCC

8.3.3. Group

8.3.3.1. Chức năng 1

8.3.3.2. Chức năng 2...

8.3.4. Bộ máy tổ chức

8.3.4.1. Ban chỉ huy

8.4. Admin

8.4.1. BLD

8.4.2. CHT

8.4.3. Phòng ban

8.4.4. Giám sát-Nhân viên

9. 1.ĐỀ TÀI CHÍNH

9.1. Giải phóng Sức Lao động

9.2. Môi trường-Công cụ làm việc hiệu quả

9.3. Mang hơi thở Công Nghệ vào Xây dựng

10. 3.MỤC TIÊU

10.1. XÁC ĐỊNH RÕ

10.1.1. BLD:Nắm rõ thông tin

10.1.2. CHT: Nhắc việc-báo cáo

10.1.3. Phòng ban: Kiểm soát

10.2. GIÁ TRỊ CHO GIÁM SÁT

10.2.1. Nắm bản vẽ, biện pháp

10.2.2. Được hỗ trợ, nhắc việc

10.2.3. Đồng bộ-cập nhât hệ thống thông tin

10.3. CÔNG TY

10.3.1. Chuyên nghiệp hóa, bắt kịp xu hướng xã hội

10.3.2. Điểm nhấn trong mắt CDT-TVGS

11. 4.HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

11.1. Marvelapp (a Vinh)

12. 5.NHẤN MẠNH

12.1. Giao diện chính

12.1.1. Ban lãnh đạo

12.1.2. Phòng ban

12.1.3. Giám sát-nhân viên

12.2. Thông tin dự án xuyên suốt nếu phần mềm được vận hành

12.3. Tăng năng suất lao động.

12.3.1. Chỉ huy trưởng

13. 2.2.6 Wastage

13.1. Khối lượng ban đầu

13.2. Khối lượng hàng ngày

13.3. Báo cáo-thông kê

13.4. Tính hao hụt theo GS-NCC

13.5. Kiểm soát: Thép, Bê tông, Ốp lát, cát,xi