สัมภาษณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สัมภาษณ์ by Mind Map: สัมภาษณ์

1. ประเภท

1.1. ไม่มีโครงสร้าง

1.1.1. ไม่มีการกำหนดคำถามไว้แน่นอน

1.1.2. มีความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์

1.1.3. ประเด็นคำถามการสัมภาษณ์กว้าง

1.2. มีโครงสร้าง

1.2.1. กำหนดรูปแบบ ประเด็น รายละเอียด อย่างแน่นอน

1.2.2. ได้รับคำถามที่ยากง่ายเหมือนกัน

2. ความหมาย

2.1. การสนทนาปากเปล่าของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์

2.2. เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็นและทัศนคติ

3. หลักและแนว

3.1. ก่อนสัมภาษณ์

3.1.1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน

3.1.2. วางแผนการสัมภาษณ์

3.1.3. ติดต่อขอความร่วมมือกับผู้สัมภาษณ์

3.1.4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคำถามที่ใช้สัมภาษณ์

3.2. ระหว่างสัมภาษณ์

3.2.1. แจ้งจุดประสงค์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ให้สัมภาษณ์

3.2.2. สร้างบรรยากาศที่ดีและเป็นกันเอง

3.2.3. สัมภาษณ์ด้วยคำถามที่เข้าใจง่ายชัดเจน

3.2.4. ไม่วิจารณ์คำตอบ

3.2.5. อย่าให้เกิดความรู้สึกลำบากใจในการสัมภาษณ์

3.2.6. จดบันทึกให้ละเอียดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจดบันทึก

3.2.7. ทบทวนคำตอบว่าคำตอบใดยังไม่สมบูรณ์และขอบคุณ

3.3. หลังสัมภาษณ์

3.3.1. จดบันทึกทันทีหลังสัมภาษณ์

3.3.2. ทำความตกลงเรื่องวันและเวลาตามที่กำหนด

3.3.3. ไม่เพิ่มความเห็นของผู้สัมภาษณ์ลงไป

4. ข้อดี

4.1. ได้รับความร่วมมือมากกว่าแบบสอบถาม

4.2. ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา

4.3. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด

4.4. ทำให้ทราบได้ว่าคำตอบมาจากใจจริงของผู้ให้สัมภาษณ์

5. เครื่องมือ

5.1. คำถามแบบกำหนดตัวเลือก

5.2. คำถามปลายเปิด

5.3. คำถามแบบมาตรประมาณค่า

6. ข้อเสีย

6.1. ความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์น้อยลงหากผู้สัมภาษณ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์

6.2. แบบมีโครงสร้างคำตอบที่ได้อาจเป็นเพียงข้อมูลบางส่วน

6.3. กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะทำให้เสียเวลาสิ้นเปลือง

6.4. ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์

6.5. แบบไม่มีโครงสร้างจะทำให้การรวบรวมคำตอบค่อนข้างยาก