Phong trào đồng khởi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phong trào đồng khởi by Mind Map: Phong trào đồng khởi

1. Hoàn cảnh

1.1. 1957-1959, Mỹ-Diệm mở rộng “chiến dịch tố cộng, diệt cộng

1.2. Thực hiện đạo luật 1059

1.3. Tăng cường đàn áp cách mạng Việt Nam

2. Diễn biến

2.1. 17/1/1960, Đồng khởi nổ ra ở các huyện Mỏ Cày, Bến Tre lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ

3. Kết quả

3.1. Phá vỡ bộ máy cái trị, hệ thống kìm kẹp của địch ở Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ

4. Ý nghĩa

4.1. Giáng dòng nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ

4.2. Lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm

4.3. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CM Miền Namt

4.4. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nma Việt Nam ra đời(20/12/1960)t