BỘ Phan the system KIỂM Soát NỘI BỘ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BỘ Phan the system KIỂM Soát NỘI BỘ by Mind Map: BỘ Phan the system  KIỂM Soát NỘI BỘ

1. Môi trường kiểm soát

1.1. Truyền đạt thông tin and requested executing tính chính trực and other the value đạo đức

1.2. Cam kết về năng lực

1.3. Sự tham gia của ban Quản Trị

1.4. Triết lý và phong cách điều hành của ban Giám Đốc

1.5. Cơ cấu tổ chức

1.6. Phân công quyền hạn và trách nhiệm

1.7. Các chính sách và thông lệ về nhân sự

2. Quy trình đánh giá rủi ro of đơn vị

2.1. Xác định rủi ro kinh doanh liên quan đến mục tiêu lập và trình bày BCTC

2.2. Ước tính mức độ rủi ro

2.3. Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro

2.4. Quyết định các hành động thích hợp với các rủi ro đó

2.5. Đề ra các biện pháp đối phó với các rủi ro đó

2.5.1. Tinh ranh

2.5.2. Mua bảo hiểm

3. System info liên related việc setup and displayed BCTC

3.1. Một hệ thống thông tin bao gồm các máy móc thiết bị (phần cứng), phần mềm, nhân sự, thủ tục và dữ liệu. Nhiều hệ thống thông tin sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin (IT).

3.2. Hệ thống thông tin liên quan đến mục tiêu lập và trình bày BCTC

3.3. Chất lượng của thông tin tạo ra từ hệ thống sẽ ảnh hưởng đến khả năng BGĐ đưa ra các quyết định phù hợp trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động của đơn vị và lập BCTC một cách đáng tin cậy.

4. Các cường

4.1. Các chính sách và các thủ tục

4.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động

4.1.2. Xử lý thông tin

4.1.3. Kiểm soát về mặt vật chất

4.1.4. Phân nhiệm

4.2. Các nguyên tắc kiểm soát

4.2.1. Nguyên chí

4.2.2. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm

4.2.3. Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn

5. Hạ sát

5.1. Trách nhiệm important of Ban Giám đốc is establish and duy trì KSNB one cách thường xuyên

5.2. KTV nội bộ hoặc nhân sự thực hiện những chức năng tương tự có thể tham gia vào việc giám sát các kiểm soát của đơn vị thông qua các đánh giá riêng rẽ