Thuộc tính điển hình của nhân cách

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thuộc tính điển hình của nhân cách by Mind Map: Thuộc tính điển hình của nhân cách

1. Tính cách

1.1. Khái niệm

1.1.1. Tính cách là sự kết hợp độc đáo các đặc điểm tâm lý ổn định của con người, quy định hành vi và thái độ trong điều kiện sống và hoàn cảnh nhất định.

1.2. Đặc điểm

1.2.1. Tính ổn định

1.2.2. Tính linh hoạt

1.2.3. Tính độc đáo

1.2.4. Tính điển hình

1.3. Cấu trúc

1.3.1. Hệ thống thái độ, nội dung

1.3.1.1. Thái độ với xã hội

1.3.1.2. Thái độ với tự nhiên

1.3.1.3. Thái độ với người khác

1.3.1.4. Thái độ với công việc

1.3.1.5. Thái độ với bản thân

1.3.2. Hệ thống hành vi, hình thức

2. Năng lực

2.1. Khái niệm

2.1.1. Tổ hợp những thuộc tính tâm lý độc đáo của cá nhân đáp ứng yêu cầu đặc trưng của hoạt động, đảm bảo cho hoạt động ấy đạt kết quả

2.2. Phân loại

2.2.1. Năng lực chung

2.2.2. Năng lực chuyên môn

2.3. Mức độ

2.3.1. Năng lực: Mức độ hoàn thành có kết quả

2.3.2. Thiên tài: Mức độ cao nhất của năng lực

2.3.3. Tài năng: Mức độ cao của năng lực

3. Khí chất

3.1. Khái niệm

3.1.1. Khí chất là thuộc tính phức hợp của cá nhân, biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc thái hành vi, củ chỉ, cách nói năng.

3.2. Cơ sở sinh lý

3.2.1. Là kiểu hoạt động thần kinh cấp cao dựa trên hai quá trình thần kinh cơ bản là Hưng phấn và ức chế

3.2.1.1. Cường độ

3.2.1.2. Tính cân bằng

3.2.1.3. Tính linh hoạt

3.3. Các kiểu điển hình

3.3.1. Ưu tư: Kiểu yếu

3.3.2. Bình thản: Kiểu mạnh, cân bằng, không linh hoạt

3.3.3. Nóng nảy: Kiểu mạnh, không cân bằng, linh hoạt

3.3.4. Linh hoạt: Kiểu mạnh, cân bằng, linh hoạt

4. Xu hướng

4.1. Nhu cầu

4.1.1. Tính đối tượng

4.1.2. Tính chu kì

4.2. Hứng thú

4.3. Lý tưởng

4.3.1. Tính hiện thực

4.3.2. Tính lãng mạn

4.3.3. Tính XH-LS

4.4. Thế giới quan và niềm tin