Gastric Outlet Obstruction

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gastric Outlet Obstruction by Mind Map: Gastric Outlet Obstruction

1. อาการ:เกิดจากอาหารไม่ย่อยและอาเจียนเป็นเศษอาหาร

2. การวินิจฉัยโรค มีประวัติท้องอืดอาเจียนเป็นเศษอาหารที่ไม่มีน้ำดีปน ถ่ายภาพรังสีหน้าท้อง โดยให้ผู้ป้ายกลืนแป้งแบเรียม และถ่ายภาพรังสีช่องท้องจะเห็นกระเพาะอาหารยืดขยายและรูเปิดสู่ลำไส้ตีบแคบลง

3. พยาธิสรีรภาพ เมื่อทางออกของกระเพาะอาหารถูกอุดกั้น ทำให้อาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารยืดขยายและหนาตัวขึ้น กระเพาะอาหารจะถูกกระตุ้นให้บีบตัวเพิ่มขึ้น อาหารไม่สามารถผ่านไปยังลำไส้ได้จึงขย้อนกลับมายังหลอดอาหาร ผู้ป่วยจะอาเจียนเป็นเศษอาหารซึ่งจะไม่มีน้ำดีปน มีผลทำให้น้ำหนักลด อ่อนเพลียจากการสูญเสียเกลือแร่ ขาดน้ำ เสียสมดุลอิเล็กโทรไลต์ ผู้ป่วยจะมีอาการไม่อยากอาหาร ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย ไม่รู้สึกตัว อาจมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ไตอาจเสียหน้าที่ และมีปริมาณยูเรียในเลือดเพิ่มขึ้น

4. ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 72ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่

5. มีภาวะพร่องโภชนาการเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ

6. เฝ้าระวังการทำร้ายร่างกายตัวเองเนื่องจากมีภาวะ Bipolar

7. เฝ้าระวังการทำร้ายร่างกายตัวเองเนื่องจากมีภาวะ Bipolar

8. มีความกังวลเกี่ยวกับการขับถ่ายเนื่องจากได้รับอาหารน้ำใสและสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่ไม่มีกากใยอาหาร