ACCOUNT MANAGE V4.0.6.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ACCOUNT MANAGE V4.0.6.1 by Mind Map: ACCOUNT MANAGE V4.0.6.1

1. S - Members

2. OVERALL

2.1. Quản lý tài khoản

2.1.1. Avatar & Users Name

2.1.1.1. Scan QR Code

2.1.1.1.1. Thay đổi ảnh [Camera]

2.1.1.1.2. Chỉnh sửa thông tin

2.1.2. Cấp độ Thành Viên

2.1.3. Email | Sđt tài khoản

2.1.4. Số dư trong Ví Senpay

2.1.5. Số Xu trong tài khoản

2.1.6. Điểm Sen (hiện tại)

2.1.7. Banner Event Invite Friends

2.2. Quick Touch Banner & Icons

2.2.1. Theo dõi đơn hàng

2.2.2. Ví Voucher

2.2.3. Shop Xu

2.2.4. S - Member

2.2.5. Thông tin nhận hàng

2.3. Group người bán

2.3.1. Shop Của Tôi

2.4. Setting & More

2.4.1. Cài đặt thông báo

2.4.2. Review & Phản Hồi

2.4.3. Trung tâm trợ giúp

2.4.4. Quy chế hoạt động

2.4.5. About Us

2.4.6. Clear Cache

2.5. Button & App info version

2.5.1. Log Out

2.5.2. Version 6.9.6.9