nhà văn- quá trình sáng tác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
nhà văn- quá trình sáng tác by Mind Map: nhà văn- quá trình sáng tác

1. Nhà văn

1.1. Tư cách nghệ sĩ.

1.1.1. Tư cách cao đẹp

1.1.2. Giàu tình cảm

1.1.3. Tâm hồn phong phú

1.2. Các tiền đề của tài năng

1.2.1. Trực giác

1.2.2. Trí tưởng tượng liên tương phong phú, độc đáo

1.2.3. Giàu trãi nghiệm đời sống

1.2.4. Tích luỹ vốn sống

1.2.5. Khả năng quan sát tinh tế rộng rãi

2. Quá trình sáng tác

2.1. Cảm hứng sáng tạo

2.1.1. Khái niêm

2.1.2. Một số quan điểm về “cảm hứng sáng tạo

2.1.3. Ý nghĩ của “cảm hứng sáng tạo văn học.khởi nguồn cảm hứng

2.1.4. Phân loại cảm hứng

2.2. Ý đồ sáng tác, lập sơ đồ viết và sửa chữa

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị

2.2.2. Giai đoạn lập sơ đồ

2.2.3. Giai đoạn viết

2.2.4. Giai đoạn sữa chữa

2.2.5. Giai đoạn hình thành ý đồ sáng tác