Частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. Фонетика

1.1. Загальна,конкретна,історична,описова,зіставна та діалектна

2. Графіка

2.1. Станкова,плакатна,промислова,архітектурна,комп'ютерна

3. Орфоепія

3.1. Вимова норми літератури

4. Словотвір

4.1. Афікси,словоскладання ,словозростання,субстантивація,адвербіалізація

5. Будова слова

5.1. Закінчення,основа,корінь,префікс,суфікс

6. Морфологія

6.1. Людини,земної поверхні,мінералів

7. Синтаксис

7.1. Словосполучень та речень

8. Орфографія

8.1. Вивчає правильність звуків літерами.написання слів разом окремо через дефіс, вживання великої літери

9. Пунктуація

9.1. Апостроф,дужки,двокрапка,кома,тире,три крапки,знак оклику,крапка,дефіс,знак питання,лапки,крапка з комою,коса риска