Έννοιες Ψηφιακού Γραμματισμού

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Έννοιες Ψηφιακού Γραμματισμού by Mind Map: Έννοιες Ψηφιακού Γραμματισμού

1. Πληροφορικός Γραμματισμός

1.1. Κριτική Στάση

2. Επικοινωνιακός Γραμματισμός

2.1. Κοινοποίηση Γνώσεων

2.1.1. Οργάνωση των σκέψεων με λογικό τρόπο

2.2. Υιοθέτηση ρόλων μέσα στα διάφορα περιβάλλοντα

2.3. Χρήση διαφόρων εργαλείων

2.4. Συνεργασία για τη δημιουργία νέας συλλογικής γνώσης

3. Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

3.1. Κριτική Σκέψη

3.2. Δημιουργία και διαμοιρασμός ιδεών

3.3. Κατανόηση μηνυμάτων που παρουσιάζονται στα διάφορα μέσα

4. Τεχνολογικός Γραμματισμός

4.1. Χρήση ψηφιακών εργαλείων

4.2. Ταυτόχρονη εργασία στα διάφορα περιβάλλοντα

4.3. Κατανόηση μηνυμάτων που παρουσιάζονται στα διάφορα εργαλεία