บทที่ 11 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 11 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ by Mind Map: บทที่ 11        การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

1. 1. เลือกอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสมกับบทเรียนและขั้นตอนการสอน 2. เตรียมอุปกรณ์การสอนตามลำดับขั้นของการใช้อย่างถูกต้อง 3. ใช้อุปกรณ์การสอนคุ้มค่า

2. 1. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ 2. สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้ 3. สื่อการเรียนแบ่งตามรูปแบบ

3. 1.ขั้นประสบการณ์ตรง เช่น การทดลอง 2. ขั้นประสบการณ์จำลอง เช่น ตัวอย่าง 3. ขั้นประสบการณ์นาฏการ เช่น การแสดงละคร 4. ขั้นการสาธิต เช่น การทำเป็นตัวอย่าง 5. ขั้นการศึกษานอกสถานที่ เช่น โบราณสถาน 6. ขั้นนิทรรศการ เช่น จัดป้ายนิทรรศการ 7. ขั้นโทรทัศน์และภาพยนต์ เช่น การถ่ายทอดสด 8. ขั้นภาพนิ่ง เช่น รูปชนิดโปร่งแสง 9. ขั้นทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ 10. ขั้นวจนสัญลักษณ์ เช่น คำพูด

4. สื่อการเรียนการสอน

4.1. ตัวกลางช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์

5. ความหมาย

5.1. สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งไปผู้รับ

6. การแบ่งประเภทของสื่อการเรียนการสอน

7. กรวยประสบการณ์ 10 ขั้น

8. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามรูปแบบ

8.1. 4. ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและสติปัญญาผู้เรียน 5. จัดหาอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุด 6.จัดหาอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาความรู้ด้วยตนเอง

8.2. 1. สิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือแบบเรียน 2. วัสดุกราฟิก เช่น แผนสถิติ 3.วัสดุและเครื่องฉาย เช่น ภาพยนตร์ 4. วัสดุถ่ายทอดเสียง

9. จุดมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อการสอน

10. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน

10.1. 1. ขั้นนำสู่บทเรียน 2. ขั้นดำเนินการสอน 3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ 4. ขั้นสรุปบทเรียน 5. ขั้นประเมินผู้เรียน

11. นางสาว จรรยารักษ์ ธนจิรพันธุ์ 6005010244 เลขที่ 40