Network essential

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Network essential by Mind Map: Network essential

1. Topology mạng là cấu trúc hình học không gian, là cách bố trí phần tử của mạng cũng như cách nối giữa chúng với nhau.

1.1. Thông thờng mạng có 3 dạng cấu trúc là: 1. Mạng dạng hình sao (Star Topology). 2. Mạng dạng vòng (Ring Topology). 3. Mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology).

2. IP address

2.1. Địa chỉ IP giống như số điện thoại cho máy tính của bạn. Số điện thoại của bạn là một dãy số để xác định điện thoại của bạn, để mọi người có thể gọi bạn. Tương tự, địa chỉ IP là một dãy số xác định máy tính để có thể gửi nhận dữ liệu đến các máy khác( IP dùng để liên lạc với nhau).

2.2. IP thường dùng trong các danh nghiệp. Đồng thời IP của mỗi người là khác nhau để nhận dạng của mỗi máy.

3. network device

3.1. 1. Repeater

3.2. 2. Hub

3.3. 3. Bridge

3.4. 4. Switch

3.5. 5. Routers

3.6. 6. Gateway

3.7. 7. Brouter

4. Troubleshoot network

4.1. Nếu chúng ta muốn làm dây cấp trước hết cần lưu ý màu dây : cam, dương, lục, nâu

4.2. Cách để nhận dạng dây: 1-3 (dây truyền), 2-6 (dây nhận), 4-5-7-8 (dây nhiểu). Nếu chúng gặp trường hợp bị đứt dây "truyền" hay "nhận" thì chúng ta có thể thay thế dây "nhiểu'.

5. Transmission MED5A; Trong thuật ngữ truyền thông dữ liệu, phương tiện truyền dẫn là đường dẫn vật lý giữa máy phát và máy thu, tức là kênh thông qua dữ liệu được gửi từ nơi này đến nơi khác.

6. TCP/IP

6.1. IP/TCP là bộ giao thức TCP/IP có thể được coi là một tập hợp các tầng không đồng nhất với nhau gồm.

6.1.1. 1. Transport

6.1.2. 2. Data link

6.1.3. 3. Application

6.1.4. 4. internet

7. Mô hình OSI này chỉ được ngành công nghiệp mạng và công nghệ thông tin tôn trọng một cách tương đối. Tính năng chính của nó là quy định về giao diện giữa các tầng cấp, tức quy định đặc tả về phương pháp các tầng liên lạc với nhau

7.1. 1. Application

7.2. 2. Presentation

7.3. 3. Session

7.4. 4. Transport

7.5. 5. Network

7.6. 6. Data link

7.7. 7. Physical