PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT APRENENTATGE

PAC 2- ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT APRENENTATGE by Mind Map: PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT APRENENTATGE

1. CONDUCTISME

1.1. AUTOR

1.1.1. John B. Watson

1.2. OBJECTE D'ESTUDI

1.2.1. Comportament observable

1.3. TRETS PRINCIPALS

1.3.1. Relació entre informació (estímul-resposta)

1.3.1.1. Aprenentatge asociatiu

1.4. ROLS

1.4.1. DOCENT

1.4.1.1. Estableix procediments

1.4.2. ALUMNE

1.4.2.1. agent pasiu

1.4.2.1.1. reprodueix conductes

1.5. INFLUÈNCIA TIC

1.5.1. Sistematicitat

1.5.1.1. Exercicis repetitius

1.5.2. Open University

1.5.2.1. Ensenyament a distància 1971

1.5.2.2. Titols desde programes en linia

1.5.3. APLICACIONS

1.5.3.1. Duolingo

1.5.3.2. Memrise

1.5.3.3. Quizlet

1.6. TENDÈNCIES

1.6.1. Aprenentatge autònom

1.6.2. Connectivisme

2. COGNITIVISME

2.1. AUTOR REPRESENTATIU

2.1.1. Vygotsky

2.2. OBJECTE D'ESTUDI

2.2.1. Procesos mentals

2.2.1.1. Percepció

2.2.1.2. Memoria

2.2.1.3. Procesos cognitius

2.2.2. Adaptació de la persona a l'entorn

2.3. TRETS

2.3.1. Construcció del coneixement

2.3.1.1. Creixement

2.3.1.2. Procés d'ajust

2.3.1.3. Reestructuració

2.4. ROLS

2.4.1. Docent

2.4.1.1. Suport a l'aprenentatge

2.4.2. Alumne

2.4.2.1. Major participació

2.5. INFLUÈNCIA TIC

2.5.1. Ensenyament asistit per ordinador (EAO)

2.5.2. APLICACIONS

2.5.2.1. khan academy

2.5.2.2. youtube

2.6. TENDÈNCIES

2.6.1. Aprenentatge col.laboratiu

2.6.2. Model de presències

2.6.3. Teoria del posicionament

3. CONSTRUCTIVISME

3.1. AUTORS REPRESENTATIUS

3.1.1. Jean Piaget

3.1.1.1. Influencia de Vygosky

3.1.1.2. Inteligencia per a resoldre problemes

3.1.2. Jerame Brune

3.1.3. David P.Ausubel

3.2. OBJECTE D'ESTUDI

3.2.1. Equilibri entre

3.2.1.1. coneixements previs

3.2.1.2. Informació nova

3.3. TRETS

3.3.1. Procés

3.3.1.1. Asimilació

3.3.1.2. Acomodació

3.3.1.3. Equilibrat

3.4. ROLS

3.4.1. Docent

3.4.1.1. Estrategies per aconseguir

3.4.1.1.1. Aprenentatge cooperatiu

3.4.2. Alumne

3.4.2.1. Construeix coneixement per si mateix

3.5. INFLUENCIA TIC

3.5.1. Anys 90

3.5.1.1. INTERNET

3.5.1.1.1. Ensenyament interactiu i virtual

3.5.2. MODEL BLENDED LEARNING

3.5.2.1. POSITIU

3.5.2.1.1. Comunicació docent-alumne

3.5.2.1.2. Retroalimentació

3.5.2.1.3. Escenaris virtuals E-A

3.5.2.2. NEGATIU

3.5.2.2.1. Elevat cost manteniment

3.5.2.2.2. Limitació recursos

3.5.3. Actualment plataformes LMS

3.5.4. APLICACIONS

3.5.4.1. Kahoot

3.6. TENDÈNCIES

3.6.1. Connectivisme

3.6.2. Aprenentatge col.laboratiu

3.6.3. Model de presències

3.6.4. Teoria del posicionament

3.6.5. Comunitats de pràctica

4. INTERACCIONISME SIMBÒLIC

4.1. AUTOR REPRESENTATIU

4.1.1. George Herbert Mead

4.2. OBJECTE D'ESTUDI

4.2.1. COMPORTAMENT SOCIAL

4.2.1.1. Importància a

4.2.1.1.1. Significats

4.2.1.1.2. interacció social

4.2.1.1.3. caràcter actiu

4.3. TRETS

4.3.1. S.XX

4.3.2. Relacions interpersonals

4.3.2.1. Comunicació

4.3.2.1.1. Base interacció social

4.4. ROLS

4.4.1. Docent

4.4.1.1. Fomenta ús TIC

4.4.2. Alumne

4.4.2.1. busca estratègies

4.5. INFLUÈNCIA TIC

4.5.1. Web 2.0

4.5.1.1. Xarxes socials

4.5.1.2. Aplicacions de lliure accès

4.5.1.3. MOOC

4.6. TENDÈNCIES

4.6.1. Connectivisme

4.6.2. Aprenentatge col.laboratiu

4.6.3. Model de presències

4.6.4. Teoría del posicionament

4.6.5. Comunitats de pràctica

5. FONAMENTS

5.1. EVOLUCIÓ EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

5.1.1. Finals S.XIX Principis XX

5.1.1.1. Escriptura i Imprenta

5.1.1.2. Educacuó per correspondencia

5.1.2. Finals dels 70

5.1.2.1. Avanços tecnològics

5.1.2.1.1. Educació´multimedia

5.1.3. Anys 80-90

5.1.3.1. Educació en linia

5.1.3.1.1. tipus