Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2019 by Mind Map: 2019

1. Làm Brand

1.1. Phát triển website mylrocre.com

1.2. Làm video marketing

1.3. Chạy quảng cáo thương hiệu

1.4. Xây dựng cộng đồng mylrocre.com

1.5. Đánh giá các chiến lược làm thương hiệu

2. Quản trị bán hàng

2.1. kho vận

2.2. Xây dựng chính sách, chương trình bán hàng

2.3. Làm video bán Lro'Cre

2.4. Theo dõi doanh số

2.5. Chạy quảng cáo facebook bán OCOLY

2.6. Chạy quảng cáo google bán OCOLY

3. Quản trị marketing

3.1. Xây dựng phòng marketing

3.2. Xây dựng chiến lược marketing

3.3. Trích lập ngân sách đầu tư, và theo dõi tiến độ tài chính

3.4. Đánh giá hiệu quả các chiến lược marketing

3.5. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

3.6. Nghiên cứu thị trường mới

4. Quản trị tài chính

4.1. Kiểm soát tài chính

4.2. theo dõi hóa đơn tài chính, báo cáo thuế

4.3. Bảng cân đối kế toán

4.4. Báo cáo lãi lỗ

4.5. Báo cáo dòng tiền

4.6. Dự toán đầu tư

4.7. Trích quỹ dự phòng