Бизнес икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Бизнес икономика by Mind Map: Бизнес икономика

1. Оптимална капиталова структура. Капитал. Капиталова структура.

2. Инвестиции и методи за оценка на инвестиционни проекти.

3. Разходи. Същност. Видове. Методи на критичната точка.

4. Краткотрайни активи. Същност. Видове.

5. Дълготрайни активи. Същност и групи.