Hawaiian Deities (Akua)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hawaiian Deities (Akua) by Mind Map: Hawaiian Deities (Akua)

1. Kanaloa

1.1. Kinolau

1.1.1. banana

1.2. ʻawa

2. Kāne

2.1. ʻawa

2.2. Kinolau

2.2.1. taro

2.2.2. sugarcane

2.2.3. bamboo

3. Lono

3.1. Wife

3.1.1. Laka

3.1.1.1. Hula

3.1.1.2. Untitled

3.2. Kinolau

3.2.1. Sweet potato

3.2.2. Clouds

3.2.3. Gourd

3.2.4. Hog

4. Kamohoaliʻi

4.1. Shark

4.2. Man

5. Kamapuaʻa

5.1. Kinolau

5.1.1. Hog

5.1.2. Man

5.1.3. Humuhumunukunukuāpuaʻa

6. Kamoʻoinanea

6.1. Grandson: Aukelenuiaiku

6.2. Moʻo

7. Kū

7.1. Kinolau

7.1.1. Breadfruit

7.1.2. Coconut

8. Pele

8.1. Kinolau

8.1.1. Fire

8.1.2. Lava

8.1.3. Regeneration

8.1.4. Volcano

9. Haumea

9.1. Kinolau

9.1.1. Breadfruit

10. Hiʻiakaikapoliopele

10.1. Hula

11. Namakaokahaʻi

11.1. Cousin: Pele & Hiʻiaka sisters

11.2. Husband: Aukelenuiaiku

11.3. Kinolau

11.3.1. Cliff

11.3.2. Ocean

11.4. Moʻo?

11.4.1. Regenerative abilities

11.5. Ability to fly