การทำงานเป็นทีม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานเป็นทีม by Mind Map: การทำงานเป็นทีม

1. ปัจจัยการทำงานเป็นทีม

1.1. การสื่อสาร

1.2. ความแตกต่างของแต่ละคน

1.3. ความขัดแย้ง

1.4. ความเสียสละ

2. ความหมายของการทำงานเป็นทีม

2.1. การวางแผนร่วมมือกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. ลักษณะการทำงานที่ดี

3.1. โต้แย้งกันด้วยเหตุผล ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวด้วย

3.2. มีการปรึกษากันที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

3.3. บรรยากาศในกลุ่มเป็นมิตร

4. องค์ประกอบในการทำงาานเป็นทีม

4.1. ผู้นำสามารถกระตุ้นกาารทำงานของลูกทีมได้

4.2. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

4.3. มีการสื่อสารที่เข้าใจและเหมาะสมในทีม

5. กลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม

5.1. ร่วมใจ คือ ความเอื้อเฟื้อห่วงใยกันในทีม

5.2. ร่วมคิด คือ ทุกคนในทีมระดมความคิดเห็นช่วยกัน

5.3. ร่วมทำ คือ การร่วมมือ ลงมือทำช่วยกัน

6. ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทีม และ แบบกลุ่ม

6.1. แบบทีม

6.1.1. ทุกคนช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

6.2. แบบกลุ่ม

6.2.1. การทำงานแบบไม่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน