ქართული ენა

ენა

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ქართული ენა by Mind Map: ქართული ენა

1. ლექსიკა

1.1. ფრაზეოლოგიზმები

1.2. სინონიმები

1.3. ანტონიმები

1.4. ომონიმები

1.5. პროფესიული

1.6. ნასესხები

1.7. დიალექტიზმები

1.8. ბარბარიზმები

1.9. არქაიზმები

1.10. ნეოლოგიზმები

2. მორფოლოგია

2.1. ფორმაცვალებადი

2.1.1. არსებითი სახელი

2.1.2. ზედსართავი სახელი

2.1.3. რიცხვითი სახელი

2.1.4. ნაცვალსახელი

2.1.5. ზმნა

2.2. ფორმაუცვლელი

2.2.1. ზმნიზედა

2.2.2. თანდებული

2.2.3. კავშირი

2.2.4. ნაწილაკი

2.2.5. შორისდებული

3. სინტაქსი

3.1. წინადადების წევრი

3.1.1. მთავარი

3.1.1.1. ქვემდებარე

3.1.1.2. შემასმენელი

3.1.1.3. პირდაპირი დამატება

3.1.1.4. ირიბი დამატება

3.1.2. არამთავარი

3.1.2.1. უბრალო დამატება

3.1.2.2. განსაზღვრება

3.1.2.3. გარემოება

3.1.2.3.1. ადგილის

3.1.2.3.2. დროის

3.1.2.3.3. ვითარების

3.1.2.3.4. მიზეზის

3.1.2.3.5. მიზნის

3.2. სინტაქსური წყვილი

3.2.1. შეთანხმება

3.2.2. მართვა

3.2.3. მირთვა

3.3. წინადადება

3.3.1. მარტივი

3.3.2. შერწყმული

3.3.3. რთული

3.3.3.1. თანწყობილი

3.3.3.2. ქვეწყობილი

4. ფონეტიკა

4.1. ხმოვანი

4.2. თანხმოვანი

4.2.1. მჟღერი

4.2.2. ყრუ

4.2.2.1. მკვეთრი

4.2.2.2. ფშვინვიერი