ครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ครู by Mind Map: ครู

1. เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ

2. เป็นปูชนียบุคคล

3. รับราชการแล้วครอบครัวสบาย

4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่

5. มีเงินบำเน็จ/บำนาญหลังเกษียณ

6. มีเกียรติเป็นที่น่าเคารพ

7. อาชีพมีความน่าเชื่อถือ

8. ครอบครัวและญาติพี่น้องมีเครดิตดี

9. อยู่ในกรอบและกฎระเบียบเคร่งครัด