Nhận dạng chữ số viết tay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhận dạng chữ số viết tay by Mind Map: Nhận dạng chữ số viết tay

1. Tìm hiểu về nhận dạng

1.1. Chữ số viết tay

1.2. Có vai trò quan trọng trong xác minh

1.3. Ứng dụng trong thực tế

2. Có nhiều kĩ thuật khác nhau

2.1. Giải thuật di truyền

2.2. Mô hình xác suất thống kê

2.3. Mô hình mạng nơ ron

2.4. Logic mờ

3. trong OpenCV

3.1. Dùng các hình ảnh hoặc vẽ tay

3.2. Chọn các chữ số và xử lý hình ảnh

3.3. Vẽ hộp giới hạn cho nó

3.4. Nó sẽ nhận diện chữ viết số

4. Khảo sát

4.1. Sử dụng rộng rãi

4.1.1. Nhận dạng chữ số trên phiếu ngân hàng

4.1.2. Mã số trên bìà thư của dịch vụ bưu chính

4.1.3. Các chữ số trên các biểu mẫu

4.2. Xuất hiện hầu hết ở trong các công việc

4.2.1. Các cơ quan

4.2.2. Nhà máy

4.2.3. Xí nghiệp

4.2.4. Trường học

4.3. Được mọi người quan tâm

4.3.1. Sự biến đổi quá đa dạng trong cách viết

4.3.2. Phụ thuộc vào người viết, trạng thái sức khỏe, tinh thần của từng người viết

5. Mạng nơ-ron tích chập(CNN)

5.1. Lớp tích chập(Convolutional Layers)

5.2. Lớp tổng hợp(Pooling Layer)

5.3. Một lớp đầy đủ(A Set of Fully Connected Layer)

5.4. CNN cho ra mô hình với độ chính xác rất cao. Cũng giống như cách con người nhận biết các vật thể trong tự nhiên.

6. ảnh đầu vào

6.1. hình ảnh con số có màu trắng và đen

6.2. được xem là các ô picxel nằm kề nhau

6.3. Các ô pixel nằm kề nhau nhận diện theo màu sắc

7. Các nguyên tắc cơ bản ký tự

7.1. Mạng phân loại sai hình ảnh

7.2. Chọn các chữ số và xử lý hình ảnh

7.3. Các chữ số thường đường tách biệt với nền và chỉ có 10 đầu ra ( 0,1,2,3....,9)

8. Các bài báo tập trung nghiên cứu

8.1. Farsi Handwriting Digit Recognition based on Convolutional Neural Networks

8.2. handwritten digit recognition

8.3. Segmentation and recognition strategy of handwritten connected