GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ Ở KCN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ Ở KCN by Mind Map: GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ Ở KCN

1. NƯỚC THẢI

1.1. Báo cáo định kỳ kết quả quan trắc kiểm soát chất lượng nước thải

1.1.1. Các doanh nghiệp, công ty trong khu công nghiệp phải định kỳ báo cáo kết quả quan trắc nước thải cho ban quản lý với sự theo dõi của ban quản lý kcn.

1.2. Lựa chọn công nghệ xử lý nước và bùn thải phù hợp

1.2.1. Cần lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho phù hợp, nên đầu tư, cải tiến những máy móc hiện đại và cũng thể thuê chuyên gia.

1.3. Tái sử dụng nước thải

1.3.1. những doanh nghiệp, công ty cần tái sử dụng nước thải để có thể tưới cây, rửa xe, là mát hệ thống máy móc.

1.4. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

1.5. Xử lý sơ bộ nước thải

1.5.1. Hiện nay các doanh nghiệp, công ty đều xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra đường nước thải của kcn, cần khuyến khích các doanh nghiệp, công ty cần lắp đặt đầy đủ các trạm quan trắc online.

1.6. Thay thế nguyên vật liệu đầu vào

1.6.1. Tùy vào những ngành nghề khác nhau mà khuyến khích những doanh nghiệp, công ty có thể thay thế nguyên vật liệu đầu vào để có thể giảm bớt được các chỉ số độc hại trong nước thải.

1.7. Quản lý chặt chẽ việc đóng thuế của các doanh nghiệp

1.7.1. Đa phần thì các doanh nghiệp, công ty đều đóng thuế đầy đủ nhưng vẫn còn một số thành phần trốn thuế vì thế cần quản lý chặt chẽ hơn.

2. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

2.1. Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân

2.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật

2.2.1. Thời gian làm việc

2.2.2. An toàn lao động

2.2.3. Không gian làm việc (ánh sáng, độ ẩm, thông gió,...)

2.3. Tổ chức tập huấn các vấn đề về an toàn lao động cho công nhân