Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CNTT by Mind Map: CNTT

1. CHECK

1.1. Liên hệ Phòng Nông nghiệp

1.2. 462Tổ chức chương trình bán hàng Mỗi xã phường một sản phẩm VNPT Check

1.2.1. Sản lượng

1.2.1.1. 50,000

1.2.2. Doanh thu

1.2.2.1. 8,250,000

1.2.3. 30/06/2019

2. PHARMACY

2.1. Đăng ký VNPT

2.1.1. Quầy Thuốc Nam Hằng

2.1.2. Quầy Thuốc Thuận Việt

2.1.3. Quầy Thuốc Hồng Vân

2.1.4. Quầy Thuốc Vũ Hoàng

2.1.5. Quầy Thuốc Phương Thảo

2.1.6. Quầy Thuốc Hạnh Nga

2.1.7. Quầy Thuốc Khánh Ngọc

2.1.8. Quầy Thuốc Tố Như

2.1.9. Quầy Thuốc Trang Lực

2.2. Tồn tại / Vướng mắc

2.3. 389Đẩy mạnh phát triển dịch vụ Pharmacy cho các cơ sở Y tế

2.3.1. Sản lượng

2.3.1.1. T 4

2.3.1.1.1. 15

2.3.1.2. T 5

2.3.1.2.1. 10

2.3.1.3. T 6

2.3.1.3.1. 5

2.3.2. Doanh thu

2.3.2.1. 10.000.000

3. CKS Cá nhân

3.1. Thống kê theo đơn vị cung cấp

3.2. Lập DS KH chưa triển khai - Tiến hành gửi mail chào mời DV

3.3. 381Tiếp tục triển khai VNPT -CA diện rộng DVC trực tuyến KBNN tại Quảng Bình

3.3.1. Sản lượng

3.3.1.1. 30

3.3.2. Doanh thu

3.3.2.1. 18.000.000

3.3.3. 30/06/2019

4. INVOICE

4.1. TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

4.1.1. Đốc thúc KHDN về giải pháp X2 Invoice

4.1.2. Bàn giao hợp đồng, ký bổ sung PL nếu có

4.2. 382Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng kết hợp bán hàng các dịch vụ VT-CNTT cho các cơ sở lưu trú nhà hàng trong mùa du lịch năm 2019

4.2.1. Sản lượng

4.2.1.1. 30,000

4.2.2. Doanh thu

4.2.2.1. 12,900,000

4.2.3. 30/06/2019

4.2.4. Thuận lợi

4.2.5. Vướng mắc / Đề xuất

5. VNEDU

5.1. Nghiên cứu chính sách giá theo CV mới ban hành

5.2. Triển khai line dự phòng cho Tiểu học Quán Hàu

5.3. Đốc thúc thu phí tại THPT NINH CHÂU

6. VNPT CA

6.1. Chuyển khoản

6.1.1. Phòng Dân tộc huyện Quảng Ninh

6.1.2. Trường THPT Quảng Ninh

6.1.3. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Quảng Ninh

6.1.4. UBND THỊ TRẤN QUÁN HÀU

6.1.5. Ban quản lý các công trình công cộng

6.1.6. Văn phòng đại diện tại khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

6.1.6.1. Chuyển hợp đồng / Hóa đơn

6.1.7. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

6.1.7.1. Chuyển HĐ / Hóa đơn

7. DMS

7.1. Liên hệ TTNCTT để được hướng dẫn, triển khai cho KH sau này

8. 445Đánh giá và giao chỉ tiêu tăng trưởng dịch vụ Portal và eOffice

8.1. E-OFFICE Phòng GD

8.1.1. 23,000,000

8.2. E-OFFICE Trung tâm y tế, BV

8.2.1. 8,000,000

8.3. PORTAL

8.3.1. 30,000,000

8.4. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG THÁNG

9. Chương trình máy tính cho Đảng ủy xã

9.1. Doanh thu

9.1.1. 136,000,000

9.2. 30/06/2019

9.3. Hải Ninh

9.4. Vĩnh Ninh

9.5. Gia Ninh

9.6. Hàm Ninh

9.7. Quán Hàu

9.8. Võ Ninh

9.9. ** Lương Ninh

9.10. ** Hiền Ninh

9.11. Tập hợp Hồ sơ - Chuyển Trung tâm

10. 494 Kế hoạch bán hàng và các chương trình bán hàng trọng điểm Khối KHTC-DN Quý II-2019

10.1. Doanh thu VT

10.1.1. 563,000,000

10.2. Doanh thu CNTT

10.2.1. 183,000,000