การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง by Mind Map: การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

1. ขั้นตอนในหารเลือกกลุ่มตัวอย่าง

1.1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการวิจัย

1.2. นิยามประชากรที่จะทำการสุ่มตัวอย่าง

1.3. กำหนดหน่วยตัวอย่าง

1.4. สร้างกรอบการสุ่มตัวอย่าง

1.5. ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.6. วางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีที่เหมาะสม

2. คือกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มปะชากร

2.1. ชนิดของประชากร

2.1.1. ประชากรที่มีจำนวนจำกัด

2.1.2. ประชากรที่มีจำนวนไม่จำกัด

3. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

3.1. ใช้เกณฑ์ร้อยละ

3.2. ใช้สูตรคำนวณ

3.3. ใช้ตารางสำเร็จรูป

4. องค์ประกอบในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

4.1. ลักษณะของประชากร

4.2. ขนาดของประชากร

4.3. ขอบเขตของประชากร

4.4. ประเภทของการวิจัย

4.5. ปัจจัยด้านทรัพยากร

4.6. ขนาดของความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

4.7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

5. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

5.1. อาศัยหลักความน่าจะเป็น

5.1.1. การสุ่มอย่างง่าย

5.1.2. การสุ่มอย่างมีระบบ

5.1.3. การสุ่มแบบแบ่งชั้น

5.1.4. การสุ่มแบบกลุ่ม

5.1.5. การสุ่มแบบหลายขั้นตอน

5.2. การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น

5.2.1. การเลือกแบบบังเอิญ

5.2.2. การเลือกแบบโควต้า

5.2.3. การเลือกแบบเจาะจง

5.2.4. การเลือกแบบก้อนหิมะ

6. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี

6.1. เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

6.2. มีขนาดพอเหมาะที่จะทดสอบความเชื่อมั่นทางสถิติได้

7. ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง

7.1. ประหยัดทรัพยากร

7.2. ได้ผลการศึกษาเร็ว

7.3. สามารถควบคุมการดำเนินการได้ดีกว่า