การวิเคราะห์ข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวิเคราะห์ข้อมูล by Mind Map: การวิเคราะห์ข้อมูล

1. คือข้อมูลที่สรุปรวบรวมในรูปที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้

2. หลักและแนวปฎิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1. มีความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2.2. วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3. ยึดวัตถุประสงค์ของวิจัยเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.4. วิเคราะห์ทบทวนวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ

2.5. ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความรอบคอบตามแผนที่กำหนดไว้

2.6. นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

3.1. ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ

3.1.1. ข้อมูลนามบัญญัติ

3.1.2. ข้อมูลแบบจัดอันดับ

3.1.3. ข้อมูลแบบช่วง

3.1.4. ข้อมูลแบบอัตราส่วน

3.2. จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล

3.2.1. เพื่อบรรยายข้อมูลหรือตัวแปรที่ศึกษา

3.2.2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ศึกษา

3.2.3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

4.1. ลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ

4.1.1. การศึกษาตามสภาพที่เป็นธรรมชาติและตามความเป็นจริง

4.1.2. การศึกษาด้านพฤติกรรม เจตคติ คุณค่า ความคิดเห็น

4.2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

4.2.1. พิจราณาข้อความ/ข้อมูลที่เก็บมาได้

4.2.2. การจัดกลุ่มประเภทของประเด็นที่สำคัญ

4.2.3. การหารูปแบบความสัมพันธ์ของคำสำคัญ

4.2.4. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

4.3.1. การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3.1.1. สร้างสมติฐานชั่วคราวระหว่างการรวบรวม

4.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการรวบรวมข้อมูล

4.3.2.1. การจัดช้อมูลให้เป็นระบบ

4.3.2.2. การกำหนดรหัส

4.3.2.3. การจัดเรียงข้อมูลใหม่ตามรหัสเดียวกัน

4.3.2.4. การสร้างข้อสรุปชั่วคราว

4.3.2.5. การตรวจสอบข้อสรุปชั่วคราว

4.3.2.6. การสร้างข้อสรุป

4.3.2.7. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล