การเขียนรายงานการวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนรายงานการวิจัย by Mind Map: การเขียนรายงานการวิจัย

1. คือเอกสารที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว

2. จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงานการวิจัย

2.1. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความมีคุณค่าของงานที่วิจัย

2.2. เพื่อเป็นสพานเชื่อมโยงความรู้ ทั้งการวิจัยในอดีตถึงปัจจุบัน

2.3. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยให้คุ้มค่า

2.4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้สถาบัน และสาธารณชนนำไปใช้พัฒนา

3. ความสำคัญของรายงานการวิจัย

3.1. คุณค่าในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.2. ผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสรับรู้ เรียนรู้แนวคิด ข้อค้นพบของนักวิจัย

3.3. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้

3.4. ก่อให้เกิดการยกรับดับวิชาชีพต่างๆ

4. ลักษณะสำคัญของรายงานการวิจัย

4.1. เป็นเอกสารที่นักวิจัยเรียบเรียงขึ้นหลังจากที่ได้ ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

4.2. มุ่งนำเสนอสารสนเทศเชิงคุณค่าที่ได้จากการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

4.3. สาระของรายงานการวิจัยมีความสัมพันะ์กันและสอดคล้อง

5. หลักการเขียนรายงานการวิจัย

5.1. ความเป็นระบบ

5.2. ความถูกต้อง

5.3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน

5.4. ความเป็นเอกภาพของเนื้อหา

5.5. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง

5.6. ความสม่ำเสมอ

5.7. ความชัดเจน

5.8. ความตรงประเด็น

5.9. ความมีเหตุผลมั่นคง

6. ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย

6.1. การวางโครงร่าง

6.2. การเตรียมเนื้อหารสาระ

6.3. การเขียนร่าง

6.4. การขัดเกลาสำนวน

6.5. การปรับปรุง

7. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

7.1. รูปแบบไม่เน้นวิชาการ

7.2. รูปแบบกึ่งวิชาการ

7.3. รูปแบบเชิงวิชาการ

8. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย

8.1. การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบไม่เน้นวิชาการ

8.1.1. ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องการแก้ไข

8.1.2. วิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียน

8.1.3. ผลการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือผลการวิจัย

8.1.4. การสท้อนผลกลับต่อวิจัย

8.2. การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบกึ่งวิชาการ

8.2.1. ชื่อเรื่อง

8.2.2. ความสำคัญของปัญหาวิจัย

8.2.3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

8.2.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.2.5. วิธีการดำเนินการวิจัย

8.2.6. ผลการวิจัย

8.2.7. การสะท้อนผลกลับต่อการวิจัย

8.3. การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบเชิงวิชาการ

8.3.1. ส่วนนำ

8.3.2. ส่วนเนื้อหา

8.3.3. ส่วนอ้างอิง

9. ข้อผิดผลาดในการเขียนรายงาน

9.1. ด้วนวัตถุประสงค์การวิจัย

9.2. ด้านระเบียบวิธีการวิจัย

9.3. ด้านผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

9.4. คุณภาพของรายงานการวิจัย

9.5. เสนอผลงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

9.6. ใช้ภาษาเขียนไม่ดี

9.7. ไม่มีหลักวิชาการ

9.8. ใช้อ้างอิงที่ล้าสมัย

9.9. สาระไม่สอดคล้องเชื่อมโยง

9.10. ขาดความชัดเจนในการเขียน