Nhận Biết Loài Hoa (Automated Flower Species Detection and Recognition from Digital Images)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhận Biết Loài Hoa (Automated Flower Species Detection and Recognition from Digital Images) by Mind Map: Nhận Biết Loài Hoa (Automated Flower Species Detection and Recognition from  Digital Images)

1. Hình ảnh đầu vào ( An analysis of co-occurrence texture statistics as a function of grey level quantization)

1.1. Hình ảnh hoa

1.2. Hình ảnh lá

1.3. Nhiều góc nhìn khác khau

1.4. Tạo lại kích thước thành kích thước chuẩn trong bộ dữ liệu hình ảnh

1.5. Phân tích dữ liệu đầu vào ( BiCoS: A bi-level co-segmentation method for image classification. )

1.5.1. Cấp 1

1.5.1.1. Định danh hình ảnh dùng thuật toán phân đoạn Grabcut

1.5.2. Cấp 2

1.5.2.1. Áp dụng hình ảnh cùng loài mỗi hình ảnh chia thành siêu pixel và sử dụng SVM phân chia thành :

1.5.2.1.1. Foreground

1.5.2.1.2. Background

2. Đặc Điểm (A visual vocabulary for flower classification. Computer Vision and Pattern Recognition)

2.1. Đặt điểm màu sắc

2.1.1. RGB

2.1.1.1. Khi trích xuất thì có độ lệch chuẩn

2.1.2. HSV Biểu đồ

2.1.2.1. Trong không gian màu HSV

2.1.2.1.1. Hue

2.1.2.1.2. Saturation

2.1.2.1.3. Value

2.1.3. Hệ thống kết hợp hai hệ màu sác HSV và RGB để thực hiện trích xuất ra

2.1.4. Trích xuất ra màu sắc chính và đặc trưng của bông hoa

2.2. Đặc điểm hình ảnh

2.2.1. Dựa vào phương pháp ổn định hình ảnh chọn ra một điểm là điểm bắt đầu vùng chọn.sau đó so sánh với các pixel gần kề và lặp lại liên tục thì ta có được hình ảnh vùng ngoài của bông hoa

2.3. Đăc điểm về kết cấu

2.3.1. Khung xương hoa

2.3.2. Mạch chính

2.3.3. Mạch ray

3. Nhận dạng (Distinctive image features from scaleinvariant keypoints)

3.1. Nhiều lớp nhị phân

3.1.1. Kiểm tra

3.1.2. Train

3.1.3. Lớp Nhị Phân

3.2. Từ quá trình phân thành nhiều lớp nhị phân tạo ra dữ liệu và loài

4. Dataset (Computer Vision and Pattern Recognition)

4.1. Oxford17 Dataset

4.1.1. Bộ dữ liệu Oxford17 chứa 1360 hình ảnh cho 17 loài hoa, mỗi lớp có 80 hình ảnh và những hình ảnh này được thu thập từ internet