AgriOrganic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AgriOrganic by Mind Map: AgriOrganic

1. Mobile App

1.1. Nông dân

1.1.1. Đăng ký thành viên

1.1.2. Thông tin nông nghiệp

1.1.2.1. Thời tiết

1.1.2.1.1. Theo khu vực

1.1.2.1.2. Dự báo trước 5 ngày

1.1.2.2. Nhà cung ứng khu vực

1.1.2.2.1. Máy móc

1.1.2.2.2. Cây giống

1.1.2.2.3. ..........

1.1.2.3. Phân bón

1.1.2.4. Giá trung bình nông sản : lúa , mía , chanh dây , ...

1.1.2.5. Cửa hàng đông lạnh , nhà kho trong khu vực

1.1.2.6. Kiểm tra thông tin máy móc , phân bón ...

1.1.2.6.1. Quét barcode

1.1.2.7. Chợ nông sản trong khu vực

1.1.2.8. Bảo vệ thực vật : lúa , mía , chanh dây...

1.1.2.8.1. Thông tin các loại bệnh

1.1.2.8.2. Cách phòng tránh , phòng ngừa

1.1.2.8.3. Góc Cảnh báo

1.1.2.9. Đề án chính phủ

1.1.2.10. Thuốc BVTV

1.1.2.11. Vật tư

1.1.2.12. Giống cây trồng

1.1.2.13. Quy trình canh tác

1.1.3. Hỏi đáp

1.1.3.1. Mục cá nhân : Chat với chuyên gia

1.1.3.2. Hỏi đáp chung theo chuyên đề

1.1.4. Góc học tập

1.1.4.1. Bài viết

1.1.4.2. Video

1.1.4.3. Chứng chỉ

1.1.4.4. Thi online

1.1.5. Dự đoán sản xuất

1.1.5.1. Nhu cầu thị trường

1.1.5.2. Tổng sản lượng thị trường tương ứng

1.1.6. Đăng ký sản xuất

1.1.6.1. Đăng ký

1.1.6.2. Xem quy trình sản xuất

1.1.6.3. Cập nhật giai đoạn sản xuất

1.1.7. Rating

1.1.8. Kiểm chứng tiêu chuẩn

1.1.9. Sàn giao dịch

1.1.9.1. Bán chung

1.1.9.2. Mua chung

1.1.10. Rao vặt

2. WebApp

2.1. Chuyên gia

2.1.1. Hỏi đáp

2.1.2. Viết bài

2.1.3. Kiểm chứng tiêu chuẩn

2.1.4. Rating

2.2. Kênh tiêu thụ

2.2.1. Đăng ký thành viên

2.2.2. Khả năng tiêu thụ

2.2.3. Kiểm chứng tiêu chuẩn

2.2.4. Rating

2.2.5. Đặt hàng

2.2.6. Đặt cọc

2.2.7. Quản lý đấu thầu

2.3. Nhà cung ứng

2.3.1. Đăng ký thành viên

2.3.2. Khai báo dịch vụ cung ứng

2.3.3. Quản lý đơn hàng

2.3.4. Quản lý giao hàng

2.3.5. Quản lý đấu thầu

2.3.6. Rating

2.3.7. Kiểm chuấn tiêu chuẩn

2.4. Nhà phát triển

2.4.1. Quản lý người dùng

2.4.1.1. Nông dân

2.4.1.2. Nhà cung ứng

2.4.1.3. Kênh tiêu thụ

2.4.1.4. Chuyên gia

2.4.1.5. Quản lý ứng dụng

2.4.1.6. Giám sát , kiểm chứng tiêu chuẩn

2.4.1.7. Rating

2.4.2. Quản lý tin tức

2.4.2.1. Thời tiết

2.4.2.2. Bảo vệ thực vật

2.4.2.3. Hỏi đáp

2.4.2.4. ..........

2.4.3. Quản lý sản xuất

2.4.4. Quản lý sàn giao dịch

2.4.4.1. Đơn hàng

2.4.4.2. Mua chung

2.4.4.3. Bán chung