มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ by Mind Map: มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

1. การวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคประชาสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขงและสาละวิน ซึ่งทำงานพัฒนาสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำลังต่อสู้กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบทางลบ ให้มีฐานะและบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถร่วมกันทำงานอย่างเป็นเครือข่าย

2. ณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็น มีความตั้งใจ กระตือรือร้น สนุกที่จะเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค รวมถึงสนใจที่จะใช้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

3. การประเมินผล สามารถสนับสนุนงาน/กิจกรรมของโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ได้อย่างดี ทั้งในด้านวิชาการและด้านการรณรงค์ มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ

4. การอบรม มีการแนะแนวเกี่นวกับข้อมูลของโครงการต่างๆ และบอกถึงสิ่งที่ต้องปฎิบัติ