กลุ่มพฤติกรรมนิยม Behaviorism

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลุ่มพฤติกรรมนิยม Behaviorism by Mind Map: กลุ่มพฤติกรรมนิยม Behaviorism

1. จอห์น บี วัตสัน

1.1. -นักจิตวิทยาสัตว์

1.2. มหาวิทยาลัย จอหันฮอพกินส์ -การศึกษาพฤติกรรม

1.3. -ไม่ศึกษาเฉพาะจิตสำนึก

2. อีวาน พาฟลอฟ

2.1. แนวคิดการตอบสนองแบบมีเงื่อนไข

2.2. บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า แก่มนุษย์ หรือสัตว์ ดูว่ามนุษย์หรือสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

3. เบอร์รัส เอม สกินเนอร์

3.1. ทฤษฎีการเรียนรู้ Operant conditioning -ได้รับแนวคิดจากกลุ่มพฤติกรรมนิยม

4. ธอร์นไดค์

4.1. เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า มีการตอบสนอง มีการเสริมแรง