Bài:30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài:30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ by Mind Map: Bài:30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1. 1. Phát triển ngôn ngữ của chúng tôi ở miền Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

1.1. Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người)

1.2. Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp TBCn ở đây phát triển

1.3. Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ

1.4. Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. 2. Diễn biến chiến tranh and sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

2.1. 1773:sự kiện chè Bô-xtơn

2.2. 1774: Đại hội lục địa lần thứ nhất tại phi-la-đen-phi-a

2.3. 1775: Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội

2.4. bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

2.5. 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

2.6. 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

3. 3. Kết quả and ý nghĩa của Chiến tranh Gianh độc lập

3.1. KẾT QUẢ:

3.1.1. Tháng 9-1783 ký kết với nhau trong Versailles, Anh nghén, quan sát, cho đến 13 thời gian ở Bắc Mỹ.

3.1.2. Năm 1787 Mỹ thông qua văn hóa, Mỹ là nước hòa hợp bang bang.

3.1.3. Năm 1789, Oa Giansinh-tơn khi làm việc và làm việc ở nước Mĩ.

3.2. Ý NGHĨA

3.2.1. Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.

3.2.2. Nam gay tinh và phong cách sống ở Châu Âu và phong, GPDT ở Mỹ latinh.

3.2.3. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.