Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ATD by Mind Map: ATD

1. Hiển thị kho (24/04)

1.1. Phân trang (xong)

1.2. Hiển thị, cập nhật (thêm, sửa, xóa) sản phẩm trên kho chính (xong)

1.3. Hiển thị, cập nhật (thêm, sửa, xóa) trên kho các chi nhanh (23/04-24/04)

2. Chuyển kho (30/04)

2.1. Chuyển SP khác kho

2.1.1. Giao diện (25/04)

2.1.2. Kĩ thuật (25/04)

2.2. Chuyển SP cùng kho (Bán ->thuê->thanh lý)

2.2.1. Giao diện (30/04)

2.2.2. kĩ thuật (30/04)

3. Quản lý chi phí (04/05)

3.1. Tìm hiểu tài liệu (01/05)

3.2. Loại chi phí (02/05)

3.3. Thêm, sửa, xóa chi phí (03/05 - 04/05)

4. Xuất báo cáo và giao diện kế toán (09/05)

4.1. Giao diện kế tóan(05/05)

4.2. Xuất báo cáo theo file ATĐ

4.2.1. tìm hiểu xuất , doanh thu, tồn, chi phí trên 1 sheet excel (06/05)

4.2.2. kĩ thuật (07/05-09/05)

5. Chọn kho tính phí ship (chưa tính ngày được)

5.1. Tính phí ship (VNPOS) chưa cung cấp để tính nên e chưa tính được ngày

5.2. Tự tạo phiếu yêu cầu nhập SP khi kho không đủ SP

5.3. Thuật toán chọn kho (theo phạm vi chi nhánh )(cần làm xong 2 cái trên mới làm thuật toán được)

6. Tối 22/04 nhận thêm

6.1. Tìm kiếm, kiểm tra sản phẩm thuê còn trong kho hay không.

6.2. Xuất hóa đơn cho khách hàng là công ty

6.3. Xuất nhiều hóa đơn cho khách hàng là công ty và tính đơn giá lại.

6.4. Hiển thị thông tin xuất hóa đơn cho kế toán

6.5. Tìm kiếm và in lại đơn hàng