Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GIÀ by Mind Map: GIÀ

1. 3 QUÊN

1.1. TUỔI GIÀ

1.2. BỆNH TẬT

1.3. THÙ HẬN

2. 4 CÓ

2.1. 1. GIA ĐÌNH

2.2. 2. NHÀ RIÊNG

2.3. 3. SỔ TIẾT KIỆM

2.4. 4. BẠN

3. 5 KHÔNG

3.1. Ở VỚI CON

3.2. TRÔNG CHÁU

3.3. Ở CHUNG

3.4. TỪ CHỐI QUÀ CỦA CON

3.5. CAN THIỆP ĐỜI TƯ CON

4. 6 BÁC SĨ

4.1. ÁNH NẮNG

4.2. NGHỈ NGƠI

4.3. THỂ DỤC

4.4. ĂN UỐNG ĐIỀU ĐỘ

4.5. TỰ TIN

4.6. BẠN BÈ