sử ( câu 1-10 )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
sử ( câu 1-10 ) by Mind Map: sử ( câu 1-10 )

1. 1

1.1. những vai trò xung kích cuộc hành quân xl campuchia, tăng cường chiến tranh lào là quân đội sài gòn.

2. 2

2.1. nv cấp xiếc hàng the beginning of the following vn thắng mùa xuân 1975 is HOÀN THÀNH Thống Nhất ĐẤT NƯỚC for each MẶT NHÀ NƯỚC

3. 3

3.1. bài học kinh nghiệm trong kc chống pháp 1945-1954 được đảng ta sử dụng trong kháng chiến chống Mĩ 1954-1975 là: KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC với SỨC MẠNH THỜI ĐẠI, SỨC MẠNH TONG NƯỚC và SỨC MẠNH NGOÀI NƯỚC

4. 4

4.1. event mark the crash altogether of chiến tranh local is: CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG and Nội Ngày XUÂN Mậu Thân 1968

5. 5

5.1. NN khách quan đã trở thành truyền thống góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kc chống mĩ cứu nước của nhân dân ta là TINH THẦN ĐOÀN KẾT, PHỐI HỢP CHỐNG KẺ THÙ CHUNG CỦA BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

6. 6

6.1. 2 công trình có quy mô lớn đc xd tỏng 2 thế kỉ khác nhau ở nước ta có cùng tên là: ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH.

7. 7

7.1. VN become nơi diễn ra cuộc đụng đầu lịch sử mang tính chất thời đại and have tầm vọc quốc tế thời kì 54-75 is because of VIỆT NAM LÀ NƯỚC XHCN ĐÃ ĐÁNH BÀI CÁC CHIẾN lượt CHIẾN TRANH CỦA MI

8. 8

8.1. một trong những nguyên nhan khách quan đưa đến sự thắng lợi của nước ta trong thời kì kháng chiến chống mĩ là: SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC NƯỚC XHCN

9. 9

9.1. Nội dung nào have góp phần vào thắng lợi of cách mạng việt nam period of 1945-1975:

9.1.1. - đường lối lãnh đạo của đảng,

9.1.2. - tinh thần yêu nước của nd

9.1.3. - sự phối hợp chiến đấu của ba nước đông dương

10. 10

10.1. Ngày 16-5-1955, khi bạn đang ở đây là: QUÂN PHÁP RÚT KH, MI MI B BNGC .