สรุปความรู็ที่ได้จากการเรียน วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปความรู็ที่ได้จากการเรียน วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา by Mind Map: สรุปความรู็ที่ได้จากการเรียน วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

1. กิจกรรมการเรียนรู้ Google Apps

1.1. Google

1.1.1. Website ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเตอร์เน็ต

1.2. Google Apps

1.2.1. บริการอีเมลล์ ที่มีสำหรับผู้ที่มีโดเมนเป็นของตัวเอง

1.3. Google App for Education

1.3.1. Gmail

1.3.1.1. รับส่งจดหมาย

1.3.2. Google calendar

1.3.2.1. ปฏิทิน

1.3.3. Google Drive

1.3.3.1. เก็บไฟล์ต่างๆ

1.3.4. Google Docs

1.3.4.1. พิมพ์งาน

1.3.5. Google Slides

1.3.5.1. สไลด์นำเสนอ

2. บทบาทความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2.1. IT

2.1.1. ความรู้ในการประมวลผล จัดเก็บ เรียกใช้ นำเสนอด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2. ICT

2.2.1. เทคโนโลยี

2.2.2. สารสนเทศ

2.3. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3.1. สังคมเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ

2.3.2. เศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก

2.4. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4.1. การรวมตัวของเทคโนโลยี

2.4.2. ต้นทุนถูก อุปกรณ์เล็กลง

2.5. Innovation

2.5.1. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งใหม่

2.6. IT for Education

2.6.1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา

2.7. บทบาทของสารสนเทศ

2.7.1. ด้านการวางแผน

2.7.2. ด้านการตัดสินใจ

2.7.3. ด้านการดำเนินการ

3. การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา

3.1. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

3.1.1. การปฏิเสธนวัตกรรม

3.1.2. ปัญหาในการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้

3.1.3. ปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล

3.1.4. ปัญหาเกี่ยวกับ Hardward

3.1.5. ปัญหาเกี่ยวกับSoftware

3.2. มารยาทและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำอันตรายต่อผู้อื่น

3.2.2. ไม่แทรกแซง รบกวนการทำงานของผู้อื่น

3.2.3. ไม่สอดแนมหรือเปิดดูข้อความของผู้อื่น

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.3.1. ใช้แนวทางสร้างจริยธรรม

3.3.2. สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง

3.3.3. ใช้แนวทางการควบคุมสังคมโดยใช้นวัตกรรมที่ดี

3.3.4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน

4. กระบวนการคิดเทคนฺคหมวก 6 ใบ

4.1. หมวกสีขาว

4.1.1. ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

4.2. หมวกสีแดง

4.2.1. แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก

4.3. หมวกสีดำ

4.3.1. แสดงถึงความโศกเศร้า พูดถึงจุดด้อย

4.4. หมวกสีเหลือง

4.4.1. แสดงถึงความสดใส คิดถึงจุดเด่น

4.5. หมวกสีเขียว

4.5.1. แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโต

4.6. หมวกสีน้ำเงิน

4.6.1. ให้ความรู้สึกสงบ

5. การผลิต

5.1. การผลิตสื่อโดยใช้ PowerPoint

5.1.1. ออกแบบให้น่าสนใจ

5.1.2. อักษรไม่แน่นหรือมากเกินไป

5.1.3. ให้สีมองเห็นได้ชัดเจน

5.1.4. การมีภาพประกอบ

5.1.5. จัดองค์ประกอบให้เหมาะสม

5.2. การใช้สีในการผลิตสื่อ

5.2.1. สีโทนร้อนใช้กรณีต้องการเน้น

5.2.2. สีโทนเย็นนิยมใช้สื่อทั่วไป

5.3. การนำเสนอที่ดี

5.3.1. ความเรียบง่าย

5.3.2. มีความคงตัว

5.3.3. ใช้ความสมดุล

5.3.4. มีความคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น

5.3.5. สร้างความกลมกลืน

5.3.6. แบบอักษรไม่เกิน 2 ในหนึ่งเรื่อง

5.3.7. เนื้อหาและจุดนำข้อความ

5.3.8. เลือกใช้กราฟิกอย่างเหมาะสม

6. สื่อการสอน

6.1. สื่อ

6.1.1. สิ่งที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศ

6.2. สื่อการสอน

6.2.1. ช่องทางสำหรับทำให้การสอนของผู็สอนถึงผู็เรียน

6.3. ประเภทของสื่อการสอน

6.3.1. เอดการ์ เดล

6.3.1.1. สื่อประเภทวัสดุ

6.3.1.2. สื่อประเภทอุปกรณ์

6.3.1.3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ

6.3.2. โรเบิร์ต อี.เดอ คีฟเฟอร์

6.3.2.1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย

6.3.2.2. สื่อใช้เครื่องฉาย

6.3.2.3. สื่อเสียง

6.3.3. โดนัลด์ พี.อีลี

6.3.3.1. คน

6.3.3.2. วัสดุ

6.3.3.3. อาคาร สถานที่

6.3.3.4. เครื่องมือและอุปกรณ์

6.3.3.5. กิจกรรม