Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 13 by Mind Map: Bài 13

1. Cộng đồng là gì

1.1. Toàn thể những người cùng chung sống có điểm = nhau gắn bó thành 1 khối sinh hoạt xã hội

2. Vai trò của cộng đồng

2.1. chăm lo cs người dân đảm bảo cho họ phát triển

2.2. giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích riêng và chung, giữa guyền và nghĩa vụ

2.3. Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh trong cộng đồng

3. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng

3.1. Nhân nghĩa

3.1.1. Là lòng thương người , đối xử vs người theo lẽ phải

3.1.2. ý nghĩa

3.1.2.1. giúp con người tốt đẹp hơn thêm yêu cs và có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách

3.1.2.2. là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

3.1.3. bài học

3.1.3.1. đoàn kết nhân ái thương yêu tôn trọng lẫn nhau sẵn sàng giúp đỡ mọi người

3.1.3.2. Cảm thông độ lượng vị tha

3.1.3.3. Biết ơn, hiếu thảo vs ông bà cha mẹ

3.1.3.4. Tích cực tham gia các hđ uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa

3.1.3.5. Kính trọng, biết ơn các vị anh hùng dân tộc, tôn trọng truyền thống tốt đẹp của nd

3.2. Hòa nhập

3.2.1. Khái niệm

3.2.1.1. Là sống gần gũi chan hòa, 0 xa lánh mọi người, 0 gây mâu thuẫn bất hòa vs ng khác, có ý thức tham gia hđ chung của xã hội

3.2.2. Ý nghĩa

3.2.2.1. ng sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn thử thách

3.2.3. rèn luyện

3.2.3.1. Tôn trọng đoàn kết quan tâm giúp đỡ mn

3.2.3.2. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, vận động mọi người cùng tham gia

3.3. hợp tác

3.3.1. Khái niệm

3.3.1.1. Là cùng chung sức làm việc giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong 1 việc, 1 lĩnh vực nào đó vì mục đích chung

3.3.1.2. Là phẩm chất quan trọng cần có của con ng

3.3.2. Nguyễn tắc

3.3.2.1. Tự nguyện bình đẳng

3.3.2.2. 2 bên cùng có lợi và không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của mỗi ng

3.3.3. Các mức độ hợp tác

3.3.3.1. song phương đa phương

3.3.3.2. Hợp đồng hợp tác trên nhiều lĩnh vực toàn diện

3.3.3.3. Giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng, mỗi quốc gia

3.3.4. Rèn luyện

3.3.4.1. Bàn bạc phân công kế hoạch cụ thể

3.3.4.2. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nv đc phân công

3.3.4.3. phối hợp nhịp nhàng chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau trong qt hợp tác\

3.3.4.4. biết cùng nhau đánh giá rút kinh nghiệm để hợp tác tốt hơn