Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
bài 14 by Mind Map: bài 14

1. Lòng yêu nước

1.1. Truyền thống yêu nước của nd

1.1.1. Là tr.thống đạo đức cao quý

1.1.2. Ng VN yêu nc mình, t/y đó đ chình thành và vun đúc từ trong cuộc đ.tranh gian khổ, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm

1.1.3. Có tình thương yêu với đồng bào, giống nòi

1.1.3.1. Có tình yêu găn bó vs qh dnc : ng VN yêu nước luôn hướng về c.nguồn

1.1.4. Là côi nguồn của all các gt tr.thống khác

1.1.5. Là sm nội sinh giúp nd ta vượt qua bao kk thử thách chiến thắng thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, để tồn tại và pt vs đ đ bản sắc dt

1.1.6. khái niệm

1.1.6.1. Là tình yêu quê hương đất nước, ss đem hết khả năng phục vụ vị lợi ích đnc

1.1.6.1.1. Tình yêu nc bắt nguồn từ những t/c bình dị nhất, những t/c đó dần dần pt thành t/c gắn bó làng quê rồi nâng lên thành t/y nước

1.1.6.1.2. Nó chỉ có thể nảy nở khi có biến cố và thử thách

1.2. Biểu hiện lòng yêu nước

1.2.1. có lòng tự hào dân tộc chính đáng

1.2.2. Đoàn kết kiên cường bất khuất chống giăc ngoại xâm

2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc

2.1. chăm chỉ sáng tạo trong h.tập lđộng, có mục đích h.tập đúng đắn

2.2. Tích cực rèn luyện thân thể, đ,đức tác phong, sống lành mạnh, tránh xa TNXH

2.3. care đến cs c.trị, x.hội của địa phương, đất nước với chủ chương chính sách của đảng, vận độg mn tham gia

2.4. Tích cực tham gia góp phần xd q.hương= những vc lm th. thực phù hợp vs k.năng

2.5. Phê phán đấu tranh với những hành vi phạm pháp

2.6. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

2.6.1. Trung thành vs t.quốc vs XHCN

2.6.2. th.gia đk NVQS khi đến tuổi, ss lên đg lm NVQS bảo vệ t.QUỐC

2.6.3. Tích cực tham gia các hđ ANQP của địa phg, các hđ đền ơn đáp nghĩa

2.6.4. Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ b.vệ t.quốc

2.6.5. Tích cực học, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bv s.khỏe