องค์กรแห่งคุณภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์กรแห่งคุณภาพ by Mind Map: องค์กรแห่งคุณภาพ

1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. มีทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

3. บุคลากรมีธรรมาภิบาล ความทุ่มเท เสียสละ มีจิตสำนึกในการให้บริการ

4. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5. มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัย

6. มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและชุมชน