ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม by Mind Map: ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม

1. Google apps

1.1. Gmail

1.2. Google Calendar

1.3. Google Drive

1.4. Google Docs

1.5. Google Forms

1.6. Google Sites

2. บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

2.2. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1. สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

2.2.2. ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก

2.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์การมีลักษณะผูกพัน

2.3. บทบาทของสารสนเทศ

2.3.1. ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

2.3.2. สนับสนุนการจัดการ

2.3.3. ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources)ทางกายภาพ

2.3.4. ใช้ในการกำกับติดตาม

2.3.5. เป็นองค์ประกอบสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่างๆ

2.3.6. เป็นสินค้าและบริการ ที่สามารถซื้อขายได้

2.3.7. เป็นทรัพยากรที่ต้องลงทุนจึงจะได้ผลผลิตและบริการ

3. ปัณหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

3.1. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม

3.1.1. หมวก 6 ใบ

3.1.1.1. หมวกสีขาว

3.1.1.1.1. ความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง

3.1.1.2. หมวกสีแดง

3.1.1.2.1. อารมณ์และความรู้สึก

3.1.1.3. หมวกสีดำ

3.1.1.3.1. ความโศกเศร้าและการปฏิเสธ

3.1.1.4. หมวกสีเหลือง

3.1.1.4.1. การคิดถึงจุดเด่นโอกาส

3.1.1.5. หมวกสีเขียว

3.1.1.5.1. จะแสดงความคิดใหม่ๆ

3.1.1.6. หมวกสีน้ำเงิน

3.1.1.6.1. การจัดระเบียบความคิด

3.2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

3.2.1. ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

3.2.1.1. ระดับบุคคล

3.2.1.1.1. ผู้เรียนขาดความตั้งใจในการเรียนรู้

3.2.1.1.2. เป็นช่องทางในการเกิดอาชญากรรม

3.2.1.1.3. ทำให้ความสัมพัธ์ของมนุษย์เสื่อมลง

3.2.1.2. ระดับห้องเรียน/สถาศึกษา

3.2.1.2.1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

3.2.1.2.2. ขาดครูสอนที่มีความรู้ด้านทักษะ

3.2.1.2.3. มีผลกระทบต่อการศึกษา ผู้เรียนติดเกมมากขึ้น

3.2.2. มารยาทและจริยธรรม

3.2.2.1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำอันตรายผู้อื่น

3.2.2.2. ไม่แทรกแซงหรือรบกวนการทำงานของผู้อื่น

3.2.2.3. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

3.2.2.4. ไม่คัดลอกซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่จ่ายลิขสิทธิ์

3.2.2.5. ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน

3.2.2.6. ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพต่อกฎระเบียบกติกา และมารยาท

3.2.3. การปฏิเสธนวัตกรรม

3.2.3.1. ความเคยชินกับวิธีการสอนเดิม

3.2.3.2. ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม

3.2.3.3. ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม

3.2.3.4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

3.2.4. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู็

3.2.4.1. ปัญหาด้านบุคคลากร

3.2.4.2. ปัญหาด้านวัสดุอุกปรณ์และงบประมาณเกี่ยวกับนวัตกรรม

3.2.4.3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่การใช้นวัตกรรม

3.2.4.4. ปัญหาด้านการเรียนการสอน

3.2.4.5. ปัญหาด้านวัดผลและประเมินผล

3.2.4.6. ปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล

4. การผลิต PowerPoint

4.1. ออกแบบให้น่าสนใจ

4.1.1. แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาเกิน 6 บรรทัด

4.2. อักษรข้อความไม่แน่นหรือไม่มากจนเกินไป

4.2.1. การเลือกใช้แบบอักษร (Font) ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอ

4.2.2. โดยปกติควรมีขนาดตั้งแต่ 36 - 60 Point

4.3. ใช้สีที่มองเห็นได้ชัดเจน

4.3.1. สีโทนร้อนใช้ในกรณีที่ต้องการเน้น

4.3.2. สีโทนเย็นนิยมใช้สำหรับสื่อทั่วไป

4.4. ควรมีภาพประกอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหา

4.5. จัดองค์ประกอบในแต่ละหน้าอย่างเหมาะสม

5. สื่อการสอน

5.1. คุณสมบัติสำคัญ

5.1.1. ยึดความรู้และประสบการณ์ต่างๆไว้ได้

5.1.2. ดัดแปลงเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ

5.1.3. แพร่กระจาย/สำเนาแจกจ่ายได้

5.2. ประเภทของสื่อ

5.2.1. เอดการ์เดล

5.2.1.1. สื่อวัสดุ

5.2.1.2. สื่อประเภทอุปกรณ์

5.2.1.3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ

5.2.2. โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร

5.2.2.1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย

5.2.2.2. สื่อใช้เครื่องฉาย

5.2.2.3. สื่อเสียง

5.2.3. โดนัลด์ พี. อีล

5.2.3.1. คน

5.2.3.2. วัสดุ

5.2.3.3. อาคารสถานที่

5.2.3.4. เครื่องมืออุปกรณ์

5.2.3.5. กิจกรรม