Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. JEDNAKOSTRANIČNI-šiljasti kutevi i dvije jednake stranice

2. JEDNAKOKRAČNI-sva tri kuta jednake veličine i dvije jednake stranice

3. RAZNOSTRANIČNI-različite veličine stranica i kuteva

4. PRAVOKUTNI-jedan pravi kut i dva šiljasta

5. ŠILJASTOKUTNI-sva tri kuta šiljasta

6. TUPOKUTNI-jedan tupi kut i dva šiljasta

7. SSS poučak-govori da su trokuti sukladni samo ako su im sve 3 stranice proporcionalne

8. SKS poučak-govori da su trokuti sukladni samo ako su im 2 odgovarajuće stranice proporcionalne i kut između njih jednake veličine

9. KK poučak-govori da su trokuti sukladni ako su 2 kuta jednake veličine

10. PITAGORIN POUČAK-površina kvadrata nad hipotenuzom trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama

11. TALESOV POUČAK-poučak o proporcionalnosti duljina