Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. Sukladnost trokuta: Trokuti su sukladni ako i samo ako imaju sukladne odgovarajuće stranice i sukladne odgovarajuće kutove.

2. Sukladnost dužina: Dvije su dužine sukladne ako su jednake duljine

3. Sukladnost kutova: Dva su kuta sukladna ako imaju istu mjeru.

4. h

5. d

6. Sličnost trokuta: Kažemo da su dva trokuta ABC i A'B'C' slična ako se podudaraju u svim trima kutovima.

7. Četiri karakteristične točke trokuta

8. Točka opisane kružnice trokuta: Oko svakog trokuta može se opisati kružnica. Simetrale stranica trokuta sjeku se u njezinom središtu O.

9. Točka upisane kružnice trokuta: Za dani trokut postoji točno jedna kružnica koja dira sve tri njegove stranice. Njezino središte sjecište je triju simetrala kutova trokuta.

10. Ortocentar trokuta: Pravci koji sadrže visine trokuta sjeku se u jednoj točki koju nazivamo ortocentar trokuta

11. Težište trokuta: Težišnice trokuta se sjeku u jednoj točki T koju nazivamo težište trokuta.

12. Dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice naziva se težišnica

13. Talesov teorem o proporcionalnosti dužina

14. Količnik a : b brojeva a i b nazivamo još i omjerom.Taj se naziv naročito kada je riječ o omjeru nekakvih veličina zadanih u jedinicama mjere. Omjer a : b jednak je omjeru c : d pa to možemo zapisati a : b = c : d Možemo pomnožiti vanjski s vanjskim i unutarnji s unutarnjim te ćemo dobiti ad = bc

15. Ako su dva trokuta slična, onda su im odgovarajuće stranice proporcionalne.

16. Neka su trokuti ABC i A'B'C' slični. Omjer njihovih stranica zove se koeficijent sličnosti

17. Homotetija: Neka je O točka ravnine i k realan broj različit od nule. Homotetija je preslikavanje h ravnine, koje svakoj točki T pridružuju točku T' = h() tako da vrijedi : 1. točke O, T, T' leže na istom pravcu; 2. a) ako je k > 0, onda leži na polupravcu OT; b) ako je k < 0, onda ne leži na polupravcu OT; 3. | OT' | = | k| · |OT|. Točku O nazivamo središte (centar) homotetije, a broj k koeficijent homotetije